Za głosowało 393 posłów, dwóch było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na tę nowelizację czeka tysiące fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą. Bez tych zmian mogą mieć problem po 30 listopada br., by dalej móc przyjmować pacjentów. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej.

Proponowane zmiany znoszą ograniczenia wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Obniżają także koszty prowadzenia działalności gospodarczej fizjoterapeutów przez obniżenie opłaty związanej z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i ograniczają wymogi organizacyjne i lokalowe.

Kontrola wykonywania zawodu fizjoterapeuty czytaj tutaj>>

Samodzielny zawód jak lekarz

Obowiązująca od dnia 31 maja 2016 r. ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty wprowadziła regulacje określające zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty jako samodzielnego zawodu medycznego. Wraz z jej wejściem w życie fizjoterapeuci stali się grupą zawodową podlegającą ścisłym zasadom "kontynuowana zawodu, które są zbliżone do zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek i położnych”.

Lekarze, dentyści, pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności gospodarczej w odrębnej formie prawnej — praktyce zawodowej, a fizjoterapeuci nie, dlatego chcą zmiany przepisów. Praktyki zawodowe nie są podmiotami leczniczymi, mają dostosowane do rozmiaru i zakresu działalności obowiązki dotyczące wymogów lokalowych i rejestracyjnych.

Projekt zmierza do wprowadzenia przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. Dla nich to korzystne rozwiązanie, bo znaczna część z nich udziela świadczeń zdrowotnych osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania lub w jednym zakładzie leczniczym. Przed wejściem w życie ustawy mogło się to odbywać w ramach działalności gospodarczej bez konieczności tworzenia podmiotu leczniczego. Szacuje się, że w takiej formie działa do 30 proc. fizjoterapeutów.

 


Problem po 30 listopada

Ustawodawca zezwolił fizjoterapeutom na kontynuowanie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. To oznacza, że po dniu 30 listopada 2018 r., każdy fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej będzie mógł ją prowadzić wyłącznie w formie podmiotu leczniczego. Niestety ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie przewiduje żadnych szczególnych przepisów odnoszących się działalności leczniczej fizjoterapeutów.

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów czytaj tutaj>>

Nowelizacja umożliwia wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w ramach działalności  gospodarczej w formie praktyki zawodowej o statusie prawnym, jak dla innych zawodów medycznych.

Projektowana ustawa zakłada okres przejściowy do końca października 2019 r., po którym fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą będzie musiał określić rodzaj swojej działalności jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa.

Dla fizjoterapeutów powinny być przewidziane praktyki zawodowe jedynie w formie:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeuty (tzw. praktyka gabinetowa),
  • jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeuty wyłącznie w miejscu wezwania,
  • jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
  • spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowej praktyki fizjoterapeutów;

Projekt zakłada objęcie praktyk zawodowych fizjoterapeutów analogicznymi uregulowaniami jak ma to miejsce w odniesieniu do praktyk pielęgniarek w zakresie spełniania warunków prowadzenia działalności leczniczej.

Ustala się także obowiązek wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeuty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonej na zasadach takich jak dla praktyk zawodowych pielęgniarek, z tym, że organem prowadzącym rejestr powinna być Krajowa Rada Fizjoterapeutów (będzie ona mogła na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego upoważnić Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów do wydawania decyzji w sprawach odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru przez Krajową Radę Fizjoterapeutów).

Pilotaż wprowadzający nowy model indywidualnej fizjoterapii ma ruszyć w tym roku czytaj tutaj>>

 


Nie muszą poprawiać zdrowia, by nie stracić prawa wykonywania zawodu

Projekt rozszerza katalog czynności i stanowisk, których wykonywanie lub zajmowanie uznaje się również za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty.

Rozszerzenie art. 4 ust. 3 ww. ustawy sprawi, że fizjoterapeuci zatrudnieni w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, klubach sportowych i centrach fitness oraz podmiotach świadczących usługi typu spa, wykonujący często czynności identyczne z fizjoterapeutami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych, ale nie mające na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawę zdrowia (tym samym niebędące świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) nie będą tracili prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych po okresie 5 lat zatrudnienia w ww. jednostkach.

Ministerstwo zdrowia tłumaczy, że vacatio legis pozwoli na wydanie aktów wykonawczych, niezbędnych dla funkcjonowania praktyk zawodowych fizjoterapeutów oraz wyposażenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów jako organu rejestrowego w narzędzia informatyczne do pełnienia tej roli.

Zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, na koniec sierpnia br. prawo wykonywania zawodu miało 55 770. Kolejne wnioski o prawo wykonywania zawodu (1300) czekają na rozpatrzenie.