To dlatego na te zmiany przepisów czeka tysiące fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą. Bez tych zmian  mogą mieć problem po 30 listopada br., by dalej móc przyjmować pacjentów.

Proponowane zmiany znoszą ograniczenia wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Obniżają także koszty prowadzenia działalności gospodarczej fizjoterapeutów przez obniżenie opłaty związanej z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i ograniczają wymogi organizacyjne i lokalowe.

Przy przyjęciu przez rząd, projekt zostanie przekazany do Sejmu RP.

Pacjenci prywatnie wydają pięć razy więcej pieniędzy na rehabilitację niż NFZ czytaj tutaj>>

Fizjoterapeuta - obowiązki i uprawnienia

Obowiązująca od dnia 31 maja 2016 r. ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty wprowadziła regulacje określające zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty jako samodzielnego zawodu medycznego. Wraz z jej wejściem w życie fizjoterapeuci stali się grupą zawodową podlegającą ścisłym zasadom "kontynuowana zawodu, które są zbliżone do zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek i położnych”.

Lekarze, dentyści, pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności gospodarczej w odrębnej formie prawnej — praktyce zawodowej, a fizjoterapeuci nie, dlatego chcą zmiany przepisów. Praktyki zawodowe nie są podmiotami leczniczymi, mają dostosowane do rozmiaru i zakresu działalności obowiązki dotyczące wymogów lokalowych i rejestracyjnych.

 


Projekt przyjęty przez rząd zmierza do wprowadzenia przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. Dla nich to korzystne rozwiązanie, bo znaczna część z nich udziela świadczeń zdrowotnych osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania lub w jednym zakładzie leczniczym. Przed wejściem w życie ustawy mogło się to odbywać w ramach działalności gospodarczej bez konieczności tworzenia podmiotu leczniczego. Szacuje się, że w takiej formie działa do 30 proc. fizjoterapeutów.

Ustawodawca zezwolił fizjoterapeutom na kontynuowanie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. To oznacza, że po dniu 30 listopada 2018 r., każdy fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej będzie mógł ją prowadzić wyłącznie w formie podmiotu leczniczego. Niestety ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie przewiduje żadnych szczególnych przepisów odnoszących się działalności leczniczej fizjoterapeutów.

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów czytaj tutaj>>

Praktyka gabinetowa dla fizjoterapeuty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami fizjoterapeuci, którzy chcą wykonywać zawód przez udzielanie świadczeń wyłącznie na wezwanie lub wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, muszą spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę.

Dodatkowo, wysokość opłaty z tytułu wpisu praktyki zawodowej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok a w przypadku podmiotów leczniczych — 10% (różnica pięciokrotna).

  Analiza odpowiedzialność cywilna fizjoterapeutów czytaj tutaj>>

  Nowelizacja umożliwia wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w ramach działalności  gospodarczej w formie praktyki zawodowej o statusie prawnym, jak dla innych zawodów medycznych. Dla fizjoterapeutów powinny być przewidziane praktyki zawodowe jedynie w formie:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeuty (tzw. praktyka gabinetowa),
  • jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeuty wyłącznie w miejscu wezwania,
  • jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
  • spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowej praktyki fizjoterapeutów;

  Projekt zakłada objęcie praktyk zawodowych fizjoterapeutów analogicznymi uregulowaniami jak ma to miejsce w odniesieniu do praktyk pielęgniarek w zakresie spełniania warunków prowadzenia działalności leczniczej.

   

  Ustala się także obowiązek wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeuty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonej na zasadach takich jak dla praktyk zawodowych pielęgniarek, z tym, że organem prowadzącym rejestr powinna być Krajowa Rada Fizjoterapeutów (będzie ona mogła na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego upoważnić Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów do wydawania decyzji w sprawach odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru przez Krajową Radę Fizjoterapeutów).

  Pilotaż wprowadzający nowy model indywidualnej fizjoterapii ma ruszyć w tym roku czytaj tutaj>>

  Nie muszą poprawiać zdrowia, by nie stracić prawa wykonywania zawodu

  Projekt rozszerza katalog czynności i stanowisk, których wykonywanie lub zajmowanie uznaje się również za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty.

  Rozszerzenie art. 4 ust. 3 ww. ustawy sprawi, że fizjoterapeuci zatrudnieni w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, klubach sportowych i centrach fitness oraz podmiotach świadczących usługi typu spa, wykonujący często czynności identyczne z fizjoterapeutami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych, ale nie mające na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawę zdrowia (tym samym niebędące świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) nie będą tracili prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych po okresie 5 lat zatrudnienia w ww. jednostkach.

  Inne dodane przepisy doprecyzują zasady samodzielnego udzielania świadczeń przez fizjoterapeutów oraz tych, którzy nie posiadają okresu doświadczenia przewidzianych w art. 4 ust. 4 pkt 2-4 tej ustawy. Brak jednoznacznych rozstrzygnięć w tym zakresie na poziomie ustawy jest szczególnie dotkliwy dla fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej. W związku z czym w art. 6 w ust. I wprowadzono odpowiednią regulację przejściową.

  Ponadto wprowadzono, w niezbędnym zakresie, koniecznym do funkcjonowania indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych zmiany w ustawie z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych, ustawie z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

  Ustawa wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 r.

  Od tego momentu będzie możliwe uzyskanie wpisu praktyki zawodowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. Projektowana ustawa zakłada okres przejściowy do końca października 2019 r., po którym fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą będzie musiał określić rodzaj swojej działalności jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa.

  Jednocześnie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ma wejść w życie przepis uchylający art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty nakazujący złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. W tym samym czasie wejdzie w życie przepis przejściowy umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do tego rejestru do dnia 31 października 2019 r. Powyższe pozwoli na uniknięcie „zbędnych” rejestracji podmiotów leczniczych.

  Regulacja zawarta w art. 6 ust. 2 projektowanej ustawy, która daje możliwość fizjoterapeutom, którzy uzyskali wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą po dniu wejścia w życie, a przed wejściem w życie projektowanej ustawy, mogą w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy, złożyć wniosek o wpis praktyki zawodowej, do tego rejestru podmiotów bez wniesienia opłaty.

  Ministerstwo zdrowia tłumaczy, że vacatio legis pozwoli na wydanie aktów wykonawczych, niezbędnych dla funkcjonowania praktyk zawodowych fizjoterapeutów oraz wyposażenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów jako organu rejestrowego w narzędzia informatyczne do pełnienia tej roli.

  Do dnia 31 października 2019 r. fizjoterapeuci, wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej, będą mogli prowadzić tę działalność bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Będzie to okres na dostosowanie prowadzonej działalności do nowych zasad jej wykonywania.

  Zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, na koniec sierpnia br. prawo wykonywania zawodu miało 55 770. Kolejne wnioski o prawo wykonywania zawodu (1300) czekają na rozpatrzenie.