Do konsultacji publicznych trafiło rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Jest ono konsekwencją tego, że ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, umożliwiono fizjoterapeutom wykonywanie zawodu w ramach praktyk zawodowych. Wprowadzono obowiązek wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeutycznej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, na zasadach takich jak dla praktyk zawodowych lekarzy i pielęgniarek. Organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Ta regulacja miałaby wejść w życie 1 kwietnia 2019 r.

 

Kontrola wykonywania zawodu fizjoterapeuty - czytaj tutaj>>

Projekt określa, jakie dane powinien zawierać wniosek o wpis fizjoterapeuty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz dane zawarte w księdze rejestrowej praktyki fizjoterapeutycznej. Wnioski mają być składane w postaci elektronicznej. Ponadto w przypadku praktyki grupowej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej i fizjoterapeutycznej, zmieniono adres zamieszkania na adres do korespondencji. W załączniku nr 5 do rozporządzenia, do kodów rodzajów praktyk zawodowych, dopisano praktyki zawodowe fizjoterapeutów.

Dzięki zaproponowanym zmianom, praktyki fizjoterapeutyczne będzie można wpisywać do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Z bólem kręgosłupa "pilnie" do fizjoterapeuty - czytaj tutaj>>

Fizjoterapeuta jako samodzielny zawód

Przypomnijmy, że fizjoterapeuta zyskał prawo do samodzielnego planowania terapii w oparciu o diagnozę lekarską i badanie fizjoterapeutyczne. Od początku tego roku lekarz nie musi na skierowaniu wskazywać zabiegów jakie winny być zrealizowane w ramach terapii, bo wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: diagnostyce funkcjonalnej pacjenta oraz kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii.

Takie zmiany wprowadziła wchodzące w życie 1 stycznia 2019 r. nowelizacja rozporządzenia w sprawie rehabilitacji leczniczej, które wprowadzają nowe rozwiązania dedykowane dla świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej.

Pacjenci prywatnie wydają pięć razy więcej pieniędzy na rehabilitację niż NFZ - czytaj tutaj>>

 

Jak ma wyglądać wizyta fizjoterapeutyczna

Narodowy Fundusz Zdrowia, w celu ujednolicenia informacji przekazywanych świadczeniodawcom wyjaśniał, że w celu poprawnego realizowania świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa należy przyjąć następujące zasady:

 1. Skierowanie na cykl zabiegów może być wystawione przez każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma już obligatoryjnego zapisu, który nakazuje aby w skierowaniu znalazły się zlecone zabiegi wraz z liczbą poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegowym. Jednakże ich zlecenie nie stanowi błędu w treści skierowania i nie stanowi o nieprawidłowości wystawionego skierowania.
 2. W przypadku skierowania wystawionego przez lekarza rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu zlecone na skierowaniu zabiegi, co do których fizjoterapeuta ma uzasadnioną wątpliwość, fizjoterapeuta może dokonać modyfikacji tych zabiegów po konsultacji z lekarzem kierującym i odpowiednio odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.
 3. W przypadku pozostałych skierowań wystawionych przez innych lekarzy będących jednocześnie specjalistami w innych dziadzinach również tych realizujących świadczenia w ramach poradni lekarskiej rehabilitacyjnej, zlecone zabiegi stanowią jedynie sugestię lekarza, co do planu terapii ale nie są wiążące dla fizjoterapeuty.

Senat: Fizjoterapeuta będzie mógł prowadzić praktykę - czytaj tutaj>>

Co warto wiedzieć o wizycie fizjoterapeutycznej

Przy realizacji i rozliczaniu wizyty fizjoterapeutycznej przyjęto kilka ważnych zasad.

Wizyta fizjoterapeutyczna, w zależności od etapu postępowania fizjoterapeutycznego obejmuje co najmniej jedną z poniższych czynności: zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego;

 • ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy przed rozpoczęciem fizjoterapii;
 • badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu fizjoterapii lub postępowania fizjoterapeutycznego;
 • końcową ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu fizjoterapii;
 • udzielenie świadczeniobiorcy zaleceń co do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego.

Nie ma już wykonalności wszystkich powyższych czynności w trakcie trwania wizyty fizjoterapeutycznej. Fizjoterapeuta decyduje, którą z czynności będzie wykonywał na rzecz pacjenta.

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty - zlecenie lekarskie - czytaj tutaj>>

  Świadczeniodawca realizujący skierowanie na cykl zabiegów, powinien przekazać bezpośrednio lub za pośrednictwem świadczeniobiorcy informację o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów, którą dołącza się do dokumentacji medycznej.

  Realizacja wizyty fizjoterapeutycznej leży w gestii fizjoterapeuty, zgodnie z projektem zarządzenia Prezesa NFZ zaleca się przeprowadzenie wizyty fizjoterapeutycznej, która zawierałaby ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy przed rozpoczęciem fizjoterapii. Jest to istotne i wiąże się z ust. 4 zmienionego rozporządzenia w sprawie rehabilitacji leczniczej, gdyż zgodnie z jego treścią świadczeniodawca realizujący skierowanie na cykl zabiegów, po ukończonym cyklu zbiegów, przekazuje lekarzowi wystawiającemu to skierowanie informację o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów. Bez wstępnej weryfikacji skierowania przez fizjoterapeutę trudno będzie stwierdzić, czy świadczeniobiorca osiągnął zamierzony efekt prowadzonej rehabilitacji.

  Cykl zabiegów określony w rozporządzeniu z zakresu rehabilitacji leczniczej jako cykl realizowany do 10 dni zabiegowych nie wskazuje, że mają to być dni po sobie następujące, o częstotliwości i ilości zabiegów decyduje fizjoterapeuta.

  Wizyta fizjoterapeutyczna jest odrębnym produktem rozliczeniowym, nie wchodzi w cykl zabiegów i może być sprawozdana niezależnie od realizacji zabiegów w terminie jej wykonania.

  Kolejki oczekujących w przypadku świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej są prowadzone do komórki organizacyjnej, a nie na konkretny zabieg fizjoterapeutyczny. W związku z powyższym pacjenta zapisuje się w kolejkę oczekujących na dotychczas obowiązujących zasadach na pierwszy wolny termin, na wizytę fizjoterapeutyczną i w wyznaczonym dniu realizacji świadczenia odbywa się wizyta fizjoterapeutyczna.

  Zlecony cykl zabiegów stanowi kontynuację leczenia i nie powinien być umieszczany w kolejkę oczekujących. Zgodnie z projektem zarządzenia Prezesa NFZ realizacja cyklu zabiegów powinna się rozpocząć w ciągu 14 dni od wizyty fizjoterapeutycznej.

  Stare skierowania nadal ważne

  Ważne! Skierowania na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawione przed 1 stycznia 2019 r., które nadal oczekują na realizację zachowują ważność. Natomiast zlecone w tych skierowaniach zabiegi fizjoterapeutyczne nie są wiążące do realizacji dla fizjoterapeuty z wyjątkiem zabiegów zleconych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego jednocześnie specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.

  Dlaczego takie zmiany?

  Jak wyjaśniał Zbigniew Król, wiceminister zdrowia, to pierwsza część reformy rehabilitacji. Wiceminister podkreślał, że jak wskazywali fizjoterapeuci, często było tak, że gdy pacjent do nich ostatecznie trafiał jego schorzenia wymagało już innych świadczeń niż te wskazane przez lekarza.

  - Ci mieli jednak związane ręce, przez co nie byli tak skuteczni jak by mogli. System zaś ponosił koszty za nietrafione świadczenia. Teraz fizjoterapeuci mają możliwość zaoferowania pacjentowi takich świadczeń, które są mu faktycznie potrzebne – wyjaśniał wiceminister.