Rozporządzenie uzupełnia rozwiązania zawarte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400).


Najważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia kwot przeznaczonych na wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych do 400 zł, zapewnienia corocznego (do 2019 roku) wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 400 zł rocznie (4 x 400), wprowadzenia mechanizmu gwarantującego utrzymanie uzyskanych podwyżek po 2019 roku oraz uregulowania kwestii wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej.


Przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.