Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał zarządzeniem z 17 grudnia 2021 roku Zespół do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - „Praca dla studenta”. Pierwsze posiedzenie nowopowołanego Zespołu ma zostać zwołane przez Przewodniczącego, nie później niż 21 dni od wejścia w życie zarządzenia, czyli od 18 grudnia.  Prace Zespołu zakończone zostaną z dniem akceptacji przez ministra zdrowia propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych, ale nie później jednak niż do 31 marca 2022 roku.

   

Kto wszedł w skład Zespołu

Przewodniczącym Zespołu został prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, prorektor do spraw kształcenia i dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jego zastępcą prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk, dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na sekretarza powołano Grażynę Głowacką, głównego specjalistę w Wydziale Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Pozostali członkowie:

 • prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Collegium Medicum,
 • Jakub Kraszewski, dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku,
 • dr n. med. Monika Domarecka, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • mgr Renata Wachowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych,
 • Anna Miszczak, p.o. dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w NFZ,
 • Magdalena Przydatek, zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • przedstawiciel Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
 • przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.

Zadania Zespołu

Zasiadający w Zespole eksperci, zajmą się opracowywaniem ram prawnych dotyczących studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Nowe rozwiązania uregulują m.in. zasady udziału studentów w udzielaniu świadczeń zdrowotnych poza realizacją programu kształcenia na studiach, jak i zakres tych świadczeń, a także w innych czynnościach o charakterze techniczno-administracyjnym.

Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku wystąpienia równej liczby głosów, rozstrzygający będzie głos Przewodniczącego. Podejmowane decyzje mogą zachodzić w trybie obiegowym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Głosowania są jawne.

Obowiązek poufności

Eksperci zobowiązani zostali do zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie posiedzeń Zespołu. Nie przewidziano wynagrodzeń za udział w pracach.