Podpisanie przez Ministra Zdrowia w dniu 6 listopada 2013 r. rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej spowodowało konieczność zmiany dotychczas obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza nr 53/2010/DSOZ.
W nowym dokonano rozróżnienia w definicjach pojęć "fizjoterapeuta" i "magister fizjoterapii". Zgodnie z przyjętym założeniem, za fizjoterapeutę rozumieć należy także osobę, która rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata. Magistrem fizjoterapii jest także osoba, która rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata oraz obejmujące dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra. W zakresie zmian definicyjnych znalazło się również pojęcie "rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych".
Ponadto zarządzenie wprowadza zmiany w zakresie oznakowań kodami resortowymi, a także dokonuje porządkujących zmian w odniesieniu do zapisów odnoszących się do podwykonawców świadczeń. Zgłoszenia dyrektorowi OW NFZ będzie wymagało zaprzestanie współpracy z podwykonawcą lub też nawiązanie współpracy z nowym podwykonawcą. O tym fakcie podmiot będzie zobowiązany poinformować NFZ najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany i wprowadzenia tej zmiany do umowy.
Projektowane zarządzenie zakłada również, iż w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy powinien być każdorazowo odnotowywany fakt przebywania pacjenta na tzw. przepustce. Zapis ten ma związek ze sposobem rozliczania świadczeń poprzez osobodni.
W projekcie zamieszono nowy wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dopuszczający składanie przez świadczeniodawcę faktur z tytułu realizacji świadczeń nie tylko w formie papierowej, ale również i w formie elektronicznej poprzez Portal NFZ pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, jednakże jego zapisy będą stosowane do postępowań w sprawie zawarcia i zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2014 r.

Źrodło: www.nfz.gov.pl