Obecnie obowiązujące rozporządzenie w tym zakresie wskazuje na odpady medyczne i weterynaryjne, których odzysk jest zakazany.

Projektowane rozporządzenie zastąpi obecne z 23 grudnia 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 103), które obowiązuje najpóźniej do  23 stycznia 2015 roku.

Czytaj: NIK kontroluje system unieszkodliwiania odpadów medycznych w szpitalach >>>

Zgodnie z projektowanym aktem dopuszczalny będzie odzysk następujących odpadów:

1. 18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej:

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

ex 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (z wyłączeniem odpadów typu zużyte pieluchomajtki, podkłady, podpaski, itp.) w postaci opakowań oraz nieużytych i nie nadających się do wykorzystania odpadów z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metalu, tekstyliów, w tym odpadów opakowaniowych po produktach leczniczych, środkach opatrunkowych)

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające odpady niebezpieczne

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

ex 18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego (z wyłączeniem odpadów o właściwościach zakaźnych)

2. Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01 Narzędzie chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

ex 18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 w postaci opakowań oraz nieużytych i nie nadających się do wykorzystania odpadów z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metalu, tekstyliów, w tym odpadów opakowaniowych po produktach leczniczych, środkach opatrunkowych.

18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 

Warto przypomnieć, że przez "odzysk", zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o odpadach, rozumie się jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia aktu w Dzienniku Ustaw. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.