Zgodnie z Krajowym Planem Reform ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa ma być gotowa już w trzecim kwartale tego roku. Póki co, wciąż nie trafiła na Komitet Stały Rady Ministrów. Projekt był skierowany do konsultacji pod koniec ubiegłego roku, a dopiero teraz opublikowano ich efekt. Było tak dużo uwag, że Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się pogrupować je i wskazać  tylko te, uwzględnione.

Czytaj również: Minister zapowiada poprawiony projekt ustawy o efektywności szpitali >>

 

Oto one:

 1. Powiązano procesy rozwojowe i postępowania naprawczo-rozwojowe w zakresie obowiązku dostosowania działalności podmiotu szpitalnego do lokalnych, regionalnych i krajowych potrzeb zdrowotnych z finansowaniem z NFZ;
 2. Podmiotem, który będzie miał decydujący wpływ na dostosowanie działalności podmiotu szpitalnego do lokalnych, regionalnych i krajowych potrzeb zdrowotnych będzie Agencja Rozwoju Szpitali (brak rozproszenia decyzyjnego);
 3. W opiniowanie planów rozwojowych i naprawczo-rozwojowych w zakresie obowiązku dostosowania działalności podmiotu szpitalnego do lokalnych i regionalnych potrzeb zdrowotnych oraz związanych z tym działań dostosowawczych włączono wojewodę;
 4. Jeżeli plan naprawczo-rozwojowy będzie przewidywał restrukturyzację zatrudnienia (przy czym nie będzie to miało miejsca w przypadku każdego podmiotu) będzie musiało to zostać zaopiniowane przez związki zawodowe;
 5. Środek ochronny w postaci ochrony przed egzekucją będzie ograniczony czasowo – do 12 miesięcy od dnia obwieszczenia o wszczęciu postępowania naprawczorozwojowego;
 6. W ustawie o działalności leczniczej dopuszczono możliwość tworzenia i prowadzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez związek jednostek samorządu terytorialnego (mechanizm współpracy podmiotów tworzących);
 7. Agencja będzie udostępniała podmiotom szpitalnym i podmiotom nadzorującym dane wspomagające realizację obowiązku wzajemnej współpracy i umożliwiające sporządzenie planów;
 8. W przypadku zmiany przez Agencję kierownika podmiotu szpitalnego kategorii D dopuszczono możliwość złożenia zażalenia do sądu;
 9. Zwiększono wymagania konieczne do objęcia funkcji nadzorcy podmiotu szpitalnego będącego pracownikiem Agencji;
 10. Zwiększono wymagania konieczne do objęcia stanowiska Prezesa Agencji Rozwoju Szpitali (ukończenie studiów podyplomowych MBA lub posiadanie stopnia naukowego doktora w wyszczególnionych dziedzinach);
 11. Doprecyzowano zasady przeprowadzenia egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego;
 12. Rozszerzono katalog przesłanek zwalniających z egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego – ukończenie studiów podyplomowych MBA (nie tylko te w ochronie zdrowia) realizowanych w wymiarze co najmniej 400 godzin dydaktycznych lub posiadanie stopnia naukowego doktora w wyszczególnionych dziedzinach;
 13. Włączono Agencję w proces związany z IOWISZ i doprecyzowano, że inwestycje przewidziane w zatwierdzonym planie naprawczo-rozwojowym będą wyłączone z konieczności uzyskiwania opinii o celowości inwestycji;
 14. Plan rozwojowy będzie opracowywany w porozumieniu z podmiotem nadzorującym; 1
 15. Zrezygnowano z wyłączenia z sieci szpitali nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 16. Przyjęto rok 2019 jako podstawę określenia minimalnego udziału świadczeń zabiegowych przy kwalifikacji świadczeniodawców do sieci szpitali.

Główne założenia projektu

Zgodnie z przedstawionym kilka miesięcy temu projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa szpitale, zależnie od sytuacji finansowej, zostaną podzielone na cztery kategorie od A - dla najlepszych, do D - dla najsłabszych. Kategoryzacji będą podlegać co trzy lata, ale pierwsza ocena ma nastąpić już w 2023 roku, bo podstawie danych z 2022 roku.