Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych pozytywnie przyjęło propozycje zmian w zakresie podstawy programowej w programie kształcenia opiekunów medycznych. Konstruktywnym czynnikiem nowej podstawy programowej jest to, iż różne środowiska widzą potencjał środowiska opiekunów medycznych, a także to, że jest konieczne lepsze włączenie tego zawodu do systemu ochrony zdrowia - podkreśla Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych w wydanym właśnie stanowisku.

 

Pielęgniarki kontra opiekunowie medyczni

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, w którym znalazło się poszerzenie kompetencji opiekunów medycznych, wzbudził wątpliwości Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która skrytykowała go w oficjalnym stanowisku.  - Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec proponowanego rozszerzenia zadań zawodowych opiekuna medycznego o dodatkowe czynności, które są zawarte w kompetencjach pielęgniarek i położnych oraz innych zawodów medycznych, co w konsekwencji godzi w bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów - pisze NRPiP.  Środowisko opiekunów medycznych nie ukrywa zaskoczenia reakcją NRPiP i wskazuje na pewne niezrozumienie konsekwencji nowej podstawy programowej.

OSOM reaguje na wątpliwości środowiska pielęgniarek

Jak podkreśla zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, przygotowując swoje stanowisko i uwagi do projektu starali się merytorycznie skonsultować je z jak najszerszą grupą organizacji reprezentujących inne zawody medyczne, gdyż wierzymy, że szacunek dla innych wyraża się również w tym, że chcemy poznać głos całego środowiska tworzącego zespoły terapeutyczne, a które współpracują z opiekunami medycznymi. - Niestety wiele z naszych zaproszeń do debaty pozostało bez odpowiedzi.  Tym bardziej smucą nas stanowiska, które wprowadzają w błąd opinię publiczną i sugerują, że wbrew zapisom projektu podstawy programowej, opiekun medyczny ma np. cewnikować pacjenta, wykonywać wkłucie doszpikowe czy iniekcje domięśniowe - podkreśla Stowarzyszenie. I wyjaśnia, że nie są to kompetencje zapisane w projekcie, zatem opiekun medyczny nie będzie tych czynności wykonywać. - Wygląda na to, że niektóre osoby wiedzę o projekcie czerpały nie z przedstawionej propozycji, a z przekłamań, które pojawiły się na różnego rodzaju stronach i mają na celu dyskredytacje proponowanych zmian - czytamy w stanowisku zarządu OSOM.

 


Opiekunowie medyczni chcą pomagać, a nie zastępować pielęgniarki 

W swoim stanowisku OSOM zauważa, że pojawiające się w przestrzeni publicznej argumenty o „zastępowaniu pielęgniarek opiekunami medycznymi” nie są niczym nowym.  Od początku istnienia zawodu, czyli od 2007 roku słyszalny jest ten argument i mimo upływu 14 lat najczarniejsze scenariusze nie sprawdziły się, a co więcej coraz więcej środowisk dostrzega potrzebę istnienia zawodu opiekuna medycznego w systemie, a także chce jego lepszego włączenia celem pełniejszego wsparcia pracy pielęgniarki. Wsparcia, ale nie zastąpienia gdyż zakres kompetencji pielęgniarek jest wielokrotnie szerszy.

Prestiż pielęgniarek pozostaje niezachwiany, dobra opieka pacjentów to podstawa

OSOM wskazuje też, że przesuwanie kompetencji wśród zawodów medycznych, co ma miejsce nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach Europy - zauważalne jest już od wielu lat. W większości krajów istnieje odpowiednik opiekuna medycznego wykonujący określone czynności, dzięki czemu pielęgniarki mogą się skupić na specjalistycznych czynnościach, które wymagają wieloletniego kształcenia, w tym także podyplomowego. Przesunięcie kompetencji nie tylko nie sprawiło, że pielęgniarki zostały w tych krajach zastąpione, ale stały się jeszcze bardziej pożądane na rynku ze względu na swoje specjalistyczne umiejętności. Zwiększa się dzięki temu nie tylko prestiż, ale i atrakcyjność zawodu, co powoduje, że coraz więcej osób podejmie studia pielęgniarskie. Lepsze włączenie opiekunów medycznych do systemu zdrowia jest w opinii tego środowiska nie tylko szansą na lepszą jakość opieki dla pacjentów (więcej personelu sprawującego opiekę), ale również na lepsze warunki pracy pielęgniarek, których brak będzie coraz bardziej odczuwalny.

Powstaną nowe etaty dla opiekunów medycznych

Projekt wprowadza nowe miejsca pracy dla opiekuna medycznego i nowe miejsca, w których może wspomóc pielęgniarki - akcentuje OSOM. Takie działanie pozwoli stworzyć nową przestrzeń zatrudnienia wielu tysięcy opiekunów medycznych pozostających poza systemem, z powodu braku etatów. Cel nadrzędny tego zawodu – czyli wykonywanie podstawowych czynności higieniczno - pielęgnacyjnych zostaje nie zmieniony. „Nowe kompetencje, a wraz z nimi pogłębiona wiedza z wybranych dziedzin nauk o zdrowiu dodatnio wpłynie na jakość świadczonych usług i podniesie bezpieczeństwo pacjenta” – podkreśla w swoim stanowisku OSOM.

Potrzebna jest ustawa o zawodzie opiekuna medycznego

Jak wskazuje OSOM w swoim stanowisku: „Przedstawione zmiany powinny być uwieńczone wprowadzeniem ustawy o zawodzie opiekuna medycznego, która jednoznacznie określi zakres kompetencji, formy uzupełnienia kwalifikacji przez już aktywnych zawodowo opiekunów medycznych, kwestię odpowiedzialności zawodowej a przede wszystkim kwestię zlecania niektórych czynności przez pielęgniarkę, gdyż obecnie nie mają one do tego podstaw prawnych”. Zdaniem OSOM najbliższe dwa lata (czas, który minie zanim kształceni w nowym systemie opiekunowie medyczni wejdą na rynek pracy) – powinien być czasem przeznaczonym na merytoryczne debaty z szerokim gronem przedstawicieli opiekunów medycznych, a także pozostałych zawodów medycznych, tak by można było „wypracować rozwiązania, które pozwolą na zredukowanie zgłaszanych obaw i ostatecznie podniosą jakość opieki nad pacjentem. Merytoryczne, a nie oparte na lękach i dążeniu do pogłębiania podziałów pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi” – podsumowuje w swoim stanowisku Stowarzyszenie.

 

 

.