NIK przypomina, że odsetek osób z różnymi niepełnosprawnościami sięga w Polsce nawet 13 procent, poza tym, podobnie jak w całej Europie, wzrasta u nas liczba osób starszych. Aby mogli być oni aktywni i uczestniczyć w życiu społecznym, konieczne jest konsekwentne stosowanie rozwiązań czyniących przestrzeń publiczną dostępną dla wszystkich – podkreśla Izba. 

Z tego powodu NIK przygotowuje ogólnopolską kontrolę pod nazwą -  Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Poprzedził ją zorganizowany w siedzibie Izby panel ekspertów, w którym wziął udział między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele parlamentu, Ministerstwa Infrastruktury, pełnomocnicy rządu do spraw osób niepełnosprawnych oraz do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania, przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pełnomocnik prezydenta Poznania do spraw osób z niepełnosprawnościami oraz ekspert w dziedzinie projektowania uniwersalnego. Obecnie byli także przedstawiciele organizacji społecznych: Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Fundacji „Kulawa Warszawa” Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów, Parlamentu Studentów RP, Stowarzyszenia Przyjaciół „Integracja” oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Dyskusja dotyczyła barier prawnych i organizacyjnych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających samodzielne korzystanie z infrastruktury publicznej przez różne grupy społeczne. W trakcie panelu szukano wzorcowych rozwiązań i uniwersalnych zasad wyrównywania szans.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Przedstawione podczas konferencji analizy oraz życiowe doświadczenia uczestników będą dla NIK cennym źródłem informacji. Dzięki nim kontrolerzy będą mogli lepiej ocenić stan faktyczny oraz rekomendować działania niezbędne do poprawy dostępności przestrzeni publicznej.

Planową kontrolę pod nazwą -  Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych koordynuje Delegatura NIK w Poznaniu. Zostanie ona przeprowadzona między innymi w jednostkach samorządu terytorialnego z sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Końcowego raportu należy się spodziewać w pierwszej połowie 2018 roku.

Źródło: www.nik.gov.pl