„W ocenie samorządu lekarskiego przepis art. 27 pkt 3 ustawy nie uprawnia pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej w sposób określony poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu” – twierdzi Hamankiewicz. 

Według prezesa NRL interpretacja tego przepisu, przyznająca pacjentom lub ich przedstawicielom uprawnienie do żądania wydania oryginału dokumentacji jest błędna i może skutkować utratą oryginału dokumentacji medycznej. Za pełni zasadną prezes Rady uznaje argumentację przedstawioną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 1 lipca 2015 roku, sygn. VII SA/Wa 724/15, którym uchylił decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie naruszenia zbiorowych praw pacjentów. 

Czytaj: Pacjent nie ma prawa do oryginałów swojej dokumentacji medycznej>>>

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny uprawnienie do żądania wydania oryginału dokumentacji medycznej ustawodawca zastrzegł uprawnionym organom i podmiotom. Jednocześnie ustawodawca wyraźnie rozróżnił kategorie uprawnionych do dostępu do dokumentacji medycznych, przede wszystkim używając sformułowań: "pacjent", "organ" i "podmiot". 

Prezes Hamankiewicz przypomina, że z definicji wynika, iż pacjent jest osobą zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych. Nie ma zatem żadnych podstaw, by uznać, że pacjent jest podmiotem, o którym mowa w art. 27 pkt 3 – nie pozwala na to założenie racjonalności ustawodawcy.  Według prezesa NRL wydanie pacjentowi oryginału dokumentacji w zdecydowanej większości będzie oznaczało niemożność wyegzekwowania jej zwrotu. 

„Wobec powyższego liczę, że Rzecznik Praw Pacjenta zmieni dotychczas prezentowaną interpretację przepisu art. 27 pkt 3 ustawy tym bardziej, że nie spowoduje to w żadnym stopniu ograniczenia czy uszczuplenia praw pacjentów do informacji gromadzonych w dokumentacji medycznej” - napisał Prezes NRL.

Pismo zostało wystosowane po napływających do NIL informacjach dotyczących interpretacji przepisu art. 27 pkt 3 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prezentowanej przez Rzecznika Praw Pacjenta w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.