Z analizy dokonanej przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji wynika, że obowiązujące regulacje dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych budzą poważne zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją RP,
Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. Dlatego Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do ministra zdrowia.

W ocenie Rzecznika kwestionowane przepisy ograniczają konstytucyjne prawo do prywatności. Powinny więc znajdować się w ustawie, a nie w rozporządzeniach. Poza tym rozporządzenia ministra zdrowia regulujące kwestię monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych wykraczają poza zakres upoważnień zawartych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie o działalności leczniczej oraz kodeksie karnym wykonawczym. 

„Szczegółowego uregulowania wymagają również kwestie przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu, praw osób monitorowanych oraz zasad wykorzystania tych danych” – stwierdził Rzecznik w swoim wystąpieniu.

Czytaj: Panoptykon: monitoring w szpitalach psychiatrycznych dyskusyjny>>>

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia podzielił argumenty przedstawione przez Rzecznika. Wskazał, że projektowana nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ureguluje bezpośrednio w ustawie podstawowe kwestie w zakresie monitorowania pomieszczeń, w których realizowany jest przymus bezpośredni w postaci izolacji. Jednocześnie pozostawione zostaną w niezbędnym zakresie te przepisy obowiązującego aktu wykonawczego, które  nie budzą wątpliwości w związku z ochroną praw podstawowych i przestrzeganiem zasad techniki legislacyjnej.

Zapis utrwalonego obrazu i dźwięku podlegał będzie ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

- Podczas wizytacji prewencyjnych przeprowadzanych w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji wielokrotnie spotykaliśmy się z montowaniem kamer telewizji przemysłowej w szpitalach psychiatrycznych  - stwierdziła Justyna Róża Lewandowska, dyrektor Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji”. Podkreśliła jednocześnie, że szczególna troska o sytuację pacjentów szpitala psychiatrycznego związana jest przede wszystkim z wyższym niż w przypadku innych grup społecznych ryzykiem wykluczenia społecznego. 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł