Konieczność wprowadzenia zmian wynika z wejścia w życie ustawy z tzw. pakietu kolejkowego.

Zgodnie z ustawą z 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138), nowym zadaniem Agencji ma być między innymi opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej. 


Projekt rozporządzenia, oprócz nadania nowej nazwy Agencji, zakłada również wprowadzenie zmiany dotyczącej ilości zastępców prezesa. Będą to dwie osoby - zastępca prezesa do spraw oceny technologii medycznych oraz zastępca prezesa do spraw taryfikacji.
Ponadto przy prezesie Agencji ma działać Rada do spraw Taryfikacji, będąca organem doradczym, w skład której ma wchodzić 10 członków.

Projekt rozporządzenia zakłada również utworzenie komórki organizacyjnej pod nazwą „Wydział Taryfikacji”, który będzie się zajmował taryfikacją świadczeń, a także powierzenie zadań związanych z obsługą Rady do spraw Taryfikacji obecnie funkcjonującemu Wydziałowi Obsługi Rady Przejrzystości, którego nazwa ma zostać zmieniona na „Biuro Obsługi Rady Przejrzystości i Rady do spraw Taryfikacji”.

W celu zapewnienia obsługi informatycznej w zakresie działań związanych z taryfikacją, ma zostać utworzona komórka organizacyjna „Wydział Informatyki”. Wskazany wydział zajmował się będzie też obsługą informatyczną pozostałych komórek organizacyjnych. Kolejną zmianą jest utworzenie Biura Prawnego w miejsce Samodzielnego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego, w związku z rozszerzeniem zadań Agencji.

Projektowane rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 18 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 1102 z późn. zm.).

Opracowanie: Jacek Tkacz