Szumowski krytycznie ocenił przepisy umożliwiające pobieranie opłat za przebywanie rodziców w szpitalu razem z dzieckiem. Obecnie obowiązująca ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje, że kierownik podmiotu leczniczego może ustalić opłatę za przebywanie osób bliskich przy dziecku tylko wtedy, gdy generuje ono koszty dla szpitala. Wysokość opłaty ma uwzględniać rzeczywiste koszty pobytu. Wysokość opłaty ustala dyrektor szpitala. Obecnie obowiązujące przepisy mówią o tym, że dyrektor szpitala może pobierać opłaty, ale nie musi, dlatego część szpitali bierze pieniądze za pobyt rodzica, a inne nie.

- Byłoby to zrozumiałe i logiczne, gdyby te opłaty były za konkretne świadczenia dodatkowe, a nie za samo przebywanie rodzica przy dziecku. To musi być zmienione. Przebywanie z dzieckiem nie powinno być żadnym kosztem, jest to prawo rodzica, prawo małego pacjenta, żeby była z nim osoba, która nim się opiekuje – powiedział szef resortu zdrowia.

MZ podało, że zamierza doprecyzować w ustawie o prawach pacjenta, że szpital nie może pobierać opłat z tytułu pobytu rodzica przy dziecku w szpitalu z wyjątkiem opłaty rekompensującej koszt korzystania ze szpitalnego łóżko, pokój albo wyżywienia.

Rzecznik Praw Dziecka: pacjent ma prawo do opieki

Problem opłat pobieranych przez szpitale za pobyt bliskich poruszył Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, w piśmie skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy. RPD zwrócił się o rozważenie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

RPD podniósł w liście, że ustawa o prawach pacjenta gwarantuje im podczas pobytu w szpitalu prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent – jak zaznaczył - ma także prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

 

„Szpital ma obowiązek respektować prawa pacjenta i umożliwiać jego kontakt z bliskimi. Korzystanie z tego prawa jest szczególnie ważne w przypadku pacjentów małoletnich, kiedy sprawowanie opieki uzasadnione jest chorobą oraz wiekiem dziecka" – napisał Rzecznik. Poinformował, że z niepokojem obserwuje trudności w pełnym realizowaniu tego ważnego, z punktu widzenia dobra dziecka, uprawnienia.

Rzecznik uważa, że kwestia pobierania opłat od rodziców za pobyt na oddziale przy łóżku dziecka powinna być potraktowana przez ustawodawcę priorytetowo. "W mojej ocenie należy podjąć prace legislacyjne gwarantujące osobom bliskim dziecka bezpłatny pobyt przy jego łóżku, w trakcie hospitalizacji" – wskazał.

RPD podkreślił, że rodzice nie powinni ponosić z tego tytułu opłat, zwłaszcza, że dla wielu jest to trudna do pokonania bariera finansowa. "Obciążanie tymi kosztami rodziców nie jest także korzystne dla kształtowania odpowiednich relacji personelu medycznego z opiekunami dzieci i nie jest akceptowane społecznie" - napisał.