Nowe rozporządzenie określa:

1) ramowy program ciągłego szkolenia;

2) zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia;

3) sposób odbywania ciągłego szkolenia, w tym tryb dokumentowania jego przebiegu;

4) standardy ciągłego szkolenia;

5) wysokość opłat za ciągłe szkolenie.

Zrealizowanie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłego szkolenia, w tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych powinno być uzyskanych w ramach zakończonych testem lub kolokwium form szkolenia.

W celu dokumentowania przebiegu ciągłego szkolenia osobie rozpoczynającej ciągłe szkolenie KIDL wydaje kartę ciągłego szkolenia, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

Dla diagnosty laboratoryjnego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskał to prawo.

Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony, na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie, przez KIDL o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Punkty edukacyjne za uzyskanie tytułu specjalisty wpisuje się do karty ciągłego szkolenia wydanej w okresie edukacyjnym, w którym uzyskano tytuł specjalisty.

Za jedną godzinę ciągłego szkolenia jednostka szkoląca pobiera opłatę w wysokości nie wyższej niż 28 zł brutto.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 24 lipca 2017 roku w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod poz. 1519.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]