Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2016 r. poz. 694) jest bezpośrednio związany z uchwaloną 9 marca 2017 roku nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa czeka obecnie na podpis Prezydenta), która przewiduje modyfikację ścieżki postępowania dla pacjentów onkologicznych leczonych w ramach karty DiLO.

Minister zdrowia na gruncie projektu proponuje istotne modyfikacje składu konsylium (wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego), mającego na celu opracowanie planu leczenia pacjentów w ramach tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej, polegające na:

- rezygnacji z obligatoryjnego udziału w konsylium lekarza specjalisty w dziedzinie rentgenodiagnostyki, radiologii, radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej (w wypadku wszystkich nowotworów);

- rezygnacji z obligatoryjnego udziału w konsylium lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej (w wypadku leczenia dzieci).

Proponuje się również całkowitą rezygnację z obowiązku organizowania konsylium w odniesieniu do nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci. Plan leczenia będzie w takim wypadku opracowywać sam świadczeniodawca z jednoczesnym zobowiązaniem, że jego opracowanie i podjęcie leczenia powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia umieszczenia pacjenta na liście oczekujących. Dodatkowo proponuje się rozszerzenie możliwości leczenia nowotworów układu chłonnego o oddział dermatologii i wenerologii (obok dotychczasowych oddziałów hematologii, onkologii klinicznej oraz innych oddziałów zabiegowych).

Poza tym proponuje się rezygnację na gruncie rozporządzenia z obowiązku stosowania przez świadczeniodawców standardów, wytycznych oraz zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe. Zgodnie bowiem z nowelizacją ustawy, standardy te będą docelowo regulowane w drodze obwieszczeń ministra zdrowia.

Jednocześnie projekt zakłada wprowadzenie nowego rodzaju świadczenia „Kompleksowa diagnostyka i leczenie onkologiczne”, który będzie mógł być realizowany po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w rozporządzeniu. Świadczenie to będzie miało charakter współistniejący z dotychczasowymi procedurami dotyczącymi tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej. W ramach nowego świadczenia przewiduje się periodyczne porady kontrolne dla pacjentów po zakończeniu leczenia onkologicznego (nie rzadziej niż raz w roku w okresie 5 lat od zakończenia leczenia).

Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2017 roku, podobnie jak nowelizacja ustawy.

Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać do 8 maja 2017 roku.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl