Taka praktyka miała miejsce było w przypadku dziewięciu lubelskich szpitali. Chodzi o następujące placówki:Szpital Kliniczny Nr 1, Szpital Kliniczny Nr 4, Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Okręgowy Szpital Kolejowy, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali, Szpital Neuropsychiatryczny, I Szpital Wojskowy z Przychodnią, Samodzielny Publiczny ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w listopadzie 2011 r. wykazało ono, że szpitale wspólnie ustaliły, wypowiedzenie umów z niepublicznymi placówkami na świadczenie badań specjalistycznych. Prywatne zakłady opieki zdrowotnej mogą bowiem realizować świadczenia zdrowotne korzystając z ze sprzętu i kadry publicznych podmiotów - po podpisaniu odpowiedniej umowy lub promesy na podwykonawstwo. Dzięki temu mają możliwość kompleksowego świadczenia usług, co jest warunkiem zawarcia kontraktu z NFZ. Zawierając porozumienie szpitale liczyły, że NFZ rozwiąże umowy z niepublicznymi placówkami. Miało to spowodować przejęcie przez szpitale środków finansowych z NFZ. Prezes UOKiK wydała decyzję stwierdzającą zawarcie niedozwolonego porozumienia, nie nałożyła jednak na jego uczestników kar finansowych. Głównym powodem była specyfika działalności szpitali. Sankcja pieniężna miałaby wpływ na pogorszenie jakości usług świadczonych pacjentom.
Decyzja jest prawomocna.

Źródło: http://www.uokik.gov.pl