Pytanie

Czy podczas urlopu lekarza prowadzącego leczenie inny lekarz może wystawić receptę zaoczną na lek refundowany, czy tylko na lek z odpłatnością 100 procent?

Odpowiedź

Lekarz niebędący lekarzem prowadzącym może wystawić tzw. receptę zaoczną, o ile są spełnione ustawowe warunki do wydania takiej recepty. Natomiast poziom odpłatności za lek nie zależy od sposobu wystawienia recepty, tj. czy lekarz wystawia receptę po osobistym zbadaniu pacjenta, czy w sposób zaoczny.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 2-5 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty - dalej u.z.l.l.d. dla udzielenia tzw. porady receptowej, czyli wystawienia recepty bez uprzedniego osobistego zbadania pacjenta, bez styczności z pacjentem (tzw. recepta zaoczna), zgodnie z prawem muszą być spełnione następujące warunki:

1. recepta musi być niezbędna do kontynuacji leczenia;

2. porada receptowa musi być uzasadniona stanem zdrowia pacjenta;

3. stan zdrowia pacjenta uzasadniający zastosowanie porady receptowej musi być odzwierciedlony w dokumentacji medycznej pacjenta.

Recepta wystawiona w taki sposób może zostać przekazana:

1. osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;

2. osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.

Upoważnienie lub oświadczenie powinno zostać odnotowane lub dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta. Ponadto zarówno informacje o wystawieniu recepty, jak również o osobie, której przekazano taką receptę, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.

Przepisy wymagają więc, aby lekarz wystawiający receptę zaoczną miał dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, ale nie ma wymogu, aby był to lekarz prowadzący leczenie, z którym związane jest udzielenie porady receptowej.

Natomiast jakie leki są refundowane z budżetu państwa i jaki jest poziom odpłatności określa minister zdrowia w wykazie leków refundowanych, ogłaszanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - dalej u.r.l., tj. aktualnie jest to obwieszczenie ministra zdrowia z 24 czerwca 2015 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. MZ poz. 27).

Ponadto receptę refundowaną może wystawić tylko lekarz, który jest do tego uprawniony z tytułu zatrudnienia u świadczeniodawcy (czyli w podmiocie mającym podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), sam jest świadczeniodawcą albo podpisał z Funduszem umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych (art. 48 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 14 lit. a-c u.r.l.).

Dodatkowo lek refundowany może otrzymać tylko świadczeniobiorca w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dla zrealizowania recepty na lek refundowany z uwzględnieniem odpłatności konieczne jest także jej prawidłowe wystawienie, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich, w tym jeżeli lek występuje w wykazie w co najmniej dwóch odpłatnościach, lekarz jest obowiązany do odnotowania na recepcie odpłatności (art. 45 ust. 2a u.z.l.l.d.).

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Technik rtg od 2 lipca 2014 może pracować 12 godzin na dobę >>>

W poradni endokrynologicznej nie musi być zatrudniony wyłącznie endokrynolog >>>

Minister zdrowia może zażądać informacji na temat wynagrodzenia pracowników szpitali >>>

Jeden lekarz może dyżurować pod telefonem na dwóch oddziałach >>>

Lekarz z innego oddziału szpitalnego może udzielać świadczeń na SOR>>>


Małgorzata Brzozowska-Kruczek

Radca prawny, członek Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej od 2003 roku. Specjalizuje się w prawie medycznym. Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.