Leczenie w poradni zdrowia psychicznego nie uzasadnia skierowania na badania lekarskie (III SA/Gd 41/12)
Mając na względzie zarówno interes publiczny polegający na zapewnieniu maksymalnego możliwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i konieczność zagwarantowania ochrony praw jednostek przed dyskryminacją związaną z ich stanem zdrowia, należy uznać, że podstawą skierowania na badania lekarskie mogą być jedynie konkretne zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierującego, związane z jego określonymi zachowaniami lub diagnozą lekarską wskazującą bezpośrednio na możliwość istnienia przeciwwskazań do kierowania pojazdami – uznał WSA w Gdańsku.

Prezydent miasta po rozpatrzeniu wniosku prokuratora orzekł o skierowaniu skarżącego na badania lekarskie w celu ustalenia czy nie ma przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Decyzja wydana została po analizie informacji opinii biegłych psychiatrów, w której stwierdzili, że kierowca od 4 lat leczy się poradni zdrowia psychicznego. Kierowca wniósł odwołanie od decyzji.

Zdaniem WSA sam fakt bycia zarejestrowanym pacjentem poradni zdrowia psychicznego nie może być przyczyną skierowania skarżącego na badanie lekarskie w oparciu o art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), w celu sprawdzenia jego stanu zdrowia. Sąd uznał, iż z akt sprawy nie wynika, by skarżący, biorąc udział w ruchu drogowym dopuścił się jakichkolwiek naruszeń prawa. Mając na względzie zarówno interes publiczny polegający na zapewnieniu maksymalnego możliwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i konieczność zagwarantowania ochrony praw jednostek przed dyskryminacją związaną z ich stanem zdrowia, należy przepis art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy interpretować w ten sposób, że podstawą skierowania na badania lekarskie mogą być jedynie konkretne zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierującego, związane z jego określonymi zachowaniami lub diagnozą lekarską wskazującą bezpośrednio na możliwość istnienia przeciwwskazań do kierowania pojazdami. WSA zwrócił uwagę, że zasada kierowania na badanie lekarskie osób, z tego tylko powodu, że leczą się w poradni zdrowia psychicznego może prowadzić do społecznie niekorzystnego rezultatu - sprzecznego z zasadą ochrony praw osób z zaburzeniami psychicznymi, a polegającego na odstąpieniu od leczenia przez osoby, dla których posiadanie prawa jazdy jest istotne na przykład z punktu widzenia wykonywania pracy zarobkowej.

Na podstawie: Wyrok WSA w Gdańsku z 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt III SA/Gd 41/12, nieprawomocne