Zmiana ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej ma na celu zapobieżenie potencjalnemu zagrożeniu dla pacjentów w dostępie do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które może wystąpić po dniu 31 grudnia 2024 r. - zaznacza resort zdrowia.

Dowiedz się, jak zmiany w prawie w 2024 r. wpłyną na obowiązki placówek medycznych – czytaj więcej >>>

 

Deklaracje pacjentów - indywidualna praktyka pielęgniarki i położnej

Od 1 stycznia 2025 r. podstawową opiekę zdrowotną nad pacjentem powinny sprawować zespoły POZ (lekarz, pielęgniarka, położna). Obecnie deklarację wyboru może przyjąć lekarz czy pielęgniarka i położna w ramach indywidualnej praktyki. Przepisy zakładają utratę ważności wraz z dniem 31 grudnia 2024 r. tych oświadczeń woli pacjentów złożonych do świadczeniodawców, którzy do tej daty nie przystąpią do zespołu POZ.

Czytaj także na Prawo.pl: Kształcenie podyplomowe pielęgniarek zostanie przeniesione do CMKP

Oznacza to wygaśnięcie deklaracji wyboru pacjentów złożonych uprzednio do lekarzy, pielęgniarek i położnych, którzy nie przystąpili do zespołu POZ. Resort zdrowia zauważa, że wygaśnięcie deklaracji wyboru do świadczeniodawców, którzy nie przystąpią do zespołu POZ oznaczać może czasowe lub trwałe pozbawienie części finansowania, które obliczane jest w oparciu o liczbę zgłoszonych pacjentów.  

Wobec tego Ministerstwo Zdrowia proponuje utrzymanie ważności deklaracji, niezależnie od przystąpienia do zespołu POZ. Konsekwencją będzie umożliwienie przyjmowania deklaracji wyboru nowych pacjentów przez te praktyki, które po 31 grudnia 2024 r. nie utworzą zespołu POZ. 

 

Kurs z medycyny rodzinnej - dopiero od 2027 r. 

Kolejne zmiany obejmują przedłużenie czasu koniecznego do ukończenia przez wybranych lekarzy POZ kursów w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Zgodnie z ustawą lekarz posiadający:

  • specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii,
  • specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub
  • specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych,

by pozostać lekarzem POZ,  jest obowiązany do ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

W konsultowanym obecnie projekcie nowelizacji ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przesuwany jest ten termin na dzień 31 grudnia 2026 r.  Przepisy dotyczące obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2027 r (zmiana w art. 38 ustawy o poz).

 

Doświadczenie lekarze POZ bez kursu?

Porozumienie Zielonogórskie zrzeszające lekarzy POZ chciałoby wprowadzić więcej zmian.

Tomasz Zieliński, wiceprezes tej organizacji, uważa, że biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie w pracy w POZ, warto zdecydować o zwolnieniu z obowiązku odbywania kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej lekarzy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o POZ posiadali zadeklarowanych do siebie pacjentów i nadal pracują w POZ.

Czytaj także na Prawo.pl: Więcej o nadwadze i telemedycynie na kursach online medycyny rodzinnej

Według PZ warto także do projektu dodać przepis, zgodnie z którym lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, który przed 1 stycznia 2020 roku pracował w POZ i miał zadeklarowanych do siebie pacjentów oraz pracuje nadal w POZ, zachowuje prawo do bycia lekarzem POZ, czyli może zapisywać do siebie pacjentów zarówno dorosłych, jak i dzieci, oraz może ich przyjmować bez konieczności odbywania kursu ani zmieniania specjalizacji.

- W systemie pracują pediatrzy z wieloletnim doświadczeniem pracy w POZ, posiadający zadeklarowanych dorosłych pacjentów, którzy nie mogą zmienić lekarza np. ze względu na brak specjalistów medycyny rodzinnej w danym regionie. Brak zapewnienia opieki byłby niekorzystny dla tych pacjentów - wyjaśnia Tomasz Zieliński. 

Kolejna propozycja dotyczy wyjaśnienia w ustawie, że ograniczenie dla lekarzy pediatrów dotyczy zbierania nowych deklaracji od pacjentów dorosłych, z zastrzeżeniem praw nabytych, a nie jakiejkolwiek formy świadczeń dla pacjentów dorosłych.

- Dzisiejszy zapis jest niejednoznaczny – czy chodzi tylko o brak możliwości zbierania deklaracji od dorosłych, czy też jest to nakaz zmiany lekarza POZ przez kończącego 18 lat pacjenta czy oznacza, że pediatra nie ma prawa przyjąć pacjenta dorosłego nawet w sytuacji, kiedy nie ma innego lekarza w poradni w danym momencie albo pacjent dorosły zgłasza chęć uzyskania porady u tego lekarza - zauważa wiceprezes PZ. 

 

Opieka koordynowana - kurs niepotrzebny?

Organizacja lekarzy POZ proponuje także, aby lekarz mógł być zwolniony z konieczności odbycia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, jeśli udziela świadczeń w ramach opieki koordynowanej (zgodnie z zastrzeżeniem art. 14 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw).

Dowiedz się, jak zmiany w prawie w 2024 r. wpłyną na obowiązki placówek medycznych – czytaj więcej >>>