Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Elżbieta Puacz (na zdjęciu) oraz sekretarz KRDL Anna Lipnicka zwróciły się w tej sprawie w liście otwartym do Prezesa Rady Ministrów, ministra zdrowia, posłów i senatorów.

„Kierujemy do Państwa ten list w celu zwrócenia uwagi na problem braku troski przez sprawujących władzę o bezpieczeństwo medycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Problem, który chcemy Państwu przedstawić związany jest z pracami podjętymi, przez samorząd diagnostów laboratoryjnych, dotyczącymi wprowadzenia stosownych zmian do ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów” – czytamy w liście. 

Autorki listu przypominają, że prace nad zmianą ustawy rozpoczęły się w czerwcu 2011 roku, kiedy uzyskano zgodę ówczesnego ministra zdrowia Ewy Kopacz. Uzgodnienia w tej sprawie dokonywane z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia trwały do sierpnia 2014 roku. Zgodnie z ustaleniami wypracowany projekt ustawy nowelizującej miał przyjąć postać „ustawy rządowej”. Ponieważ nie stał się on przedmiotem dalszego procedowania, zainteresowali się nim poszczególni parlamentarzyści i złożyli go w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej jako projekt poselski. 

„Pomimo wieloletniej pracy nad ustawą nie udało się wprowadzić tego projektu pod obrady Sejmu. Mogliśmy odnieść wrażenie, iż projekt był blokowany. Trudno zrozumieć tego rodzaju postępowanie w sytuacji gdy zapisy nowelizowanej ustawy porządkowały w wielu aspektach stan prawny dotyczący diagnostyki laboratoryjnej, ale także systemu ochrony zdrowia” – czytamy w liście otwartym. 

Ponieważ projekt nie będzie rozpatrywany przez Sejm obecnej kadencji, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wyraziła przekonanie, iż „w przyszłej kadencji Sejmu zagadnienia medycznej diagnostyki laboratoryjnej i ochrony zdrowia w tym zakresie będą przez przedstawicieli właściwych organów władzy oraz parlamentarzystów traktowane poważnie”. 

Autorki listu podkreślają także, że jedynym celem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych jest dążenie do uporządkowania stanu prawnego w medycznej diagnostyce laboratoryjnej, mającej istotny udział w podejmowaniu decyzji lekarskich.

We wrześniu 2015 swoje uwagi do projektu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wraz z propozycjami rozwiązań nadzoru nad laboratoriami w Polsce przedstawili Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

Czytaj: Pracodawcy Medycyny Prywatnej: propozycje rozwiązań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej>>>

Natomiast według Pracodawców RP projekt ustawy daje zbyt dużą władzę Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.