Nowelizacja zakłada koncentrację służb kontrolnych, które obecnie funkcjonują w oddziałach wojewódzkich i centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. W praktyce będzie to przeniesienie uprawnień kontrolnych na poziom prezesa Funduszu (na podstawie obowiązujących regulacji realizacja kontroli jest zadaniem dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, a kompetencja kontrolna prezesa Funduszu jest ograniczona jedynie do sytuacji wyjątkowych). Wydziały kontroli wojewódzkich oddziałów Funduszu zostaną włączone do Departamentu Kontroli w centrali NFZ.

Skontrolują też apteki

Na podstawie nowych przepisów prezes Funduszu będzie mógł przeprowadzić kontrolę realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i umowy zawartej z apteką.
Co do zasady prezes NFZ będzie zawiadamiał podmiot kontrolowany najpóźniej w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych (wskazano przypadki w stosunku do których 7. dniowy termin wyprzedzenia nie będzie miał zastosowania). 
Ustalenia z kontroli zamieszczane będą w jednym dokumencie: wystąpieniu pokontrolnym (oznacza to rezygnację z protokołu z kontroli).

Sprawdź w LEX: Nowe stawki za udostępnienie dokumentacji medycznej od 1 marca 2019 r. >

Jednolity tryb kontroli

Ustawa przewiduje ujednolicenie trybu kontroli dla wszystkich podmiotów kontrolowanych np. szpitali, aptek. Zmiany mają polegać na tym, że np. jeśli kontrolę w danym podmiocie będzie przeprowadzał minister zdrowia, to w tym samym czasie nie będzie on mógł być kontrolowany przez NFZ. Obecnie jest to możliwe. Jednocześnie przyjęto, że NFZ po przeprowadzeniu kontroli w danym zakresie, nie będzie mógł ponownie skontrolować tego samego obszaru w tym samym podmiocie. 
Ustawa przewiduje utworzenie korpusu kontrolerskiego w centrali NFZ. Wejdą do niego pracownicy Funduszu będący kontrolerami, którzy zostaną wyposażeni w kompetencje i narzędzia do przeprowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli.

Dokonywanie rozliczeń i płatności z Narodowym Funduszem Zdrowia - czytaj tutaj>>

Algorytm ułatwi analizę danych

Wprowadzone przez nową ustawę zmiany związane są z planami Narodowego Funduszu Zdrowia, który chce stworzyć algorytm, który z danych przekazywanych przez lecznice wychwyci nieprawidłowości. Płatnik – by uszczelnić system - chce także w tym roku wprowadzić „kontrole zza biurka”. Kontroler nie będzie musiał się fizycznie pojawić w placówce, by wyjaśniać nieprawidłowości wykryte przez system analityczny.

NFZ: Specjalny algorytm ma „uszczelnić” system finansowania zdrowia czytaj tutaj>> 
 

Nowe zasady segregacji w oddziałach ratunkowych

Zmieniona regulacja wprowadza również jednolite zasady tzw. segregacji medycznej pacjentów w SOR-ach. Obowiązkowe będzie grupowanie pacjentów w SOR-ach wg stopnia pilności udzielenia świadczenia, czyli stanu zagrożenia życia i zdrowia. Założono, że określanie stanu zagrożenia życia i zdrowia odbywać się będzie na podstawie jednakowych, jasno sprecyzowanych kryteriach, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta i jednocześnie poprawić komfort pracy personelu medycznego.
Zaplanowano też utworzenie systemu przetwarzającego dane o liczbie pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, kategorii przypisanej im w wyniku tzw. segregacji medycznej i czasie czekania na pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym (TOPSOR).

 


Dyżury ostre i zwykłe

Rozwiązaniem, które ma usprawnić działanie SOR-ów, będą tzw. ostre i tępe dyżury. W praktyce obsada lekarska i pielęgniarska zostanie dostosowana do charakteru dyżuru w szpitalu. Szpital pełniący tzw. ostry dyżur będzie miał zwiększoną liczbę personelu, a pełniący tzw. tępy dyżur – obsadę mniejszą, wymaganą przez przepisy.
Dyspozytornie ratownictwa medycznego, mające informacje o obsadach, będą kierowały karetki do szpitali, w których funkcjonować będą dyżury ostre. Wprowadzenie zmian w zakresie dyżurowania będzie odbywać się na wniosek szpitali, a za koordynację i ustalanie harmonogramów będzie odpowiadać wojewoda w porozumieniu z dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Czy wymagania co do treści dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej są takie same jak dla wersji papierowej? >

Nowe standardy opieki okołoporodowej >

Zakres podmiotowy zastosowania ustawy o cyberbezpieczeństwie w sektorze ochrony zdrowia >