Komisje Sejmowe za ratyfikacją umowy o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym
\\

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji umowy ramowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie 21 grudnia 2011 r. Po rozpatrzeniu projektu Komisje wnioskowały o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek.

Sejmowa Komisja Zdrowia oraz Sejmowa Spraw Zagranicznych przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o ratyfikacji umowy ramowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie 21 grudnia 2011 r. Komisje przyjęły sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.

Celem umowy jest określenie ram prawnych współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym między RP a RFN dla zapewnienia na obszarze przygranicznym (tj. w pasie od 30 do 50 km od granicy w głąb terytorium państwa) trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego możliwie jak najlepszej opieki w zakresie ratownictwa medycznego wszystkim osobom, które stale lub czasowo przebywają na tym obszarze.

Zgodnie z umową, współpraca transgraniczna w ratownictwie medycznym będzie polegała na wzajemnym udzielaniu po drugiej stronie granicy czynności ratunkowych przez zespoły ratunkowe Rzeczpospolitej Polskiej albo Republiki Federalnej Niemiec, znajdujące się jak najbliżej miejsca zdarzenia.

Umowa zawiera przepisy normujące ogólne zasady realizacji współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym w zakresie: kwalifikacji osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe, zasad przekraczania granicy przez ratowników oraz poszkodowanych, posiadania statusu pojazdu uprzywilejowanego przez karetki obu stron, posiadania w celach medycznych oraz stosowania środków odurzających i substancji psychotropowych, ochrony danych osobowych, kosztów (umowa zawiera ogólny warunek, że koszty te nie będą zwracane państwu udzielającemu pomocy).

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 15 października 2012 r.

\
Data publikacji: 15 października 2012 r.