Zawarty w załączniku do rozporządzenia wykaz zawiera następujące substancje psychoaktywne:

1. AB-CHMINACA, oznaczenie chemiczne: N-[(1S)-1-(aminokarbonylo)-2-metylopropylo]-1-(cykloheksylometylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid,

2. AB-PINACA, oznaczenie chemiczne: N-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-pentylo-1H-indazolo-3-karboksyamid,

3. ADB-CHMINACA, oznaczenie chemiczne: N-[1-(aminokarbonylo)-2,2-dimetylopropylo]-1-cykloheksylometylo-1H-indazolo-3-karboksyamid,

4. 5-Cl-UR-144, oznaczenie chemiczne: [1-(5-chloropentylo)-1H-indol-3-ilo](2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon,

5. 2-CMC, oznaczenie chemiczne: 1-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-1-propan-1-on,

6. 3-CMC, oznaczenie chemiczne: 1-(3-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-1-propan-1-on,

7. 4-CMC, oznaczenie chemiczne: 1-(4-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-1-propan-1-on,

8. 4,4’ DMAR, oznaczenie chemiczne 4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooksazolo-2-amina,

9. 4-EEC, oznaczenie chemiczne: 2-(etyloamino)-1-(4-etylofenylo)propan-1-on,

10. 5F-AB-PINACA, oznaczenie chemiczne: N-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(5-fluoropentylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid,

11. 5F-AMB, oznaczenie chemiczne: metylo-N-(([1-(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-ilo]karbonylo)amino)-3-metylomaślan,

12. MDMB-CHMICA, oznaczenie chemiczne: metyl-2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylobutanianu,

13. 3-Me-MAPB, oznaczenie chemiczne: 2-(metyloamino)-1-(3-metylofenylo)butan-1-on,

14. 4-metylo-N,N-DMC, oznaczenie chemiczne: 2-(dimetyloamino)-1-(4-metylofenylo)-1-propanon,

15. NM-2201, oznaczenie chemiczne: naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentylo)-1H-indolo-3-karboksylan,

16. THJ-2201, oznaczenie chemiczne: 1-[(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-ilo]-1-naftylometanon.

W związku z opublikowaniem nowego rozporządzenia traci moc rozporządzenie ministra zdrowia z 27 listopada 2015 roku w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 2017).Źródło: www.rcl.gov.pl