Odpowiedź

Zasady "oznaczania" recept są ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260 z późn. zm.) - dalej r.r.l. Zasady oznaczania podmiotu w dokumentacji medycznej określa z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) - dalej r.w.d.m. Na recepcie świadczeniodawca oznaczy następująco (§ 4 r.r.l.):

1) nazwę albo firmę wynikającą z umowy na wystawianie recept refundowanych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia;

2) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano), a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania - adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej;

3) numer telefonu;

4) identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON, właściwego dla miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli dotyczy.

Oznaczenie świadczeniodawcy w dokumentacji medycznej obejmuje z kolei (§ 10 ust. 1 pkt 1 r.d.m.):

1) oznaczenie podmiotu:

a) nazwę podmiotu,
b) kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), zwany dalej "kodem resortowym", stanowiący część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
c) nazwę i adres przedsiębiorstwa podmiotu - w przypadku podmiotu leczniczego,
d) nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne,
e) nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne;

W ocenie Autorki popartej doświadczeniem z codziennej pracy pozostałe dane typu REGON, NIP nie przeszkadzają w oznaczeniach. Wymagania należy traktować jako minimalne. Sprawa zapewne uprości się w momencie wprowadzenia dokumentacji elektronicznej umożliwiającej przypisanie określonych danych do konkretnego dokumentu (recepty, karty znieczulenia etc.). Aktualnie w wielu wypadkach do oznaczania podmiotu służą pieczęcie i wytworzenie odpowiedniej liczby pieczęci, a także należyte ich stosowanie wprowadzałoby zbyteczny zamęt i wydłużało pracę. Stąd pieczęcie są jednolite i zawierają dane ponad wymagania przepisów.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie