rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych ustalono, że członkom Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu w wysokości:

  •  1500 zł - dla przewodniczącego Komisji,
  •  1500 zł - dla wiceprzewodniczącego Komisji, w przypadku wykonywania zadań przewodniczącego w związku z jego nieobecnością,
  •  1400 zł - dla członka Komisji wyznaczonego do przygotowania i przedstawienia na posiedzeniu projektu orzeczenia Komisji,
  •  1200 zł - dla pozostałych członków Komisji.

- nie więcej jednak niż 9300 zł miesięcznie.

Do tego członkom komisji należy się zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w kodeksie pracy.

Dowiedz się, jak działa Fundusz Kompensacyjny zdarzeń medycznych – przeczytaj więcej o zasadach, wg których działa w artykule >> 

Ustawa o prawach pacjenta wskazuje widełki, w których musi poruszać się minister, ustalając wynagrodzenie członków komisji. Może się ono zmieniać każdego roku, jest bowiem powiązane z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku ubiegłego. Wynagrodzenie członka komisji za udział w posiedzeniu nie może przekraczać 20 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku ubiegłego, a miesięcznie - nie więcej niż 120 proc. tego wynagrodzenia miesięcznie.

Dowiedz się, jak działa Fundusz Kompensacyjny zdarzeń medycznych – przeczytaj więcej o zasadach, wg których działa w artykule >> 

Czytaj też: Pacjent otrzyma świadczenie kompensacyjne - podniesiono stawki