NFZ pokreśla, że w szpitalach tymczasowych opłaty za leczenie nie łączą się z opłatami za dostępność. - Stawki za dostępność i leczenie pacjentów z COVID-19 w szpitalach tymczasowych uwzględniają dodatkowe środki na wynagrodzenie personelu medycznego, które każdorazowo po zakończeniu miesiąca będą podlegały rozliczeniu z NFZ przez pomniejszenie wartości przekazywanych środków o dopłatę równą 100 proc. w stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia danego pracownika lub o wysokość wynagrodzeń łącznie z dodatkami, wypłacanymi przez wojewodę (w przypadku personelu skierowanego do pracy w szpitalu przez wojewodę) - wyjaśnia fundusz.

Bez rekompensaty za utracone przychody

Z informacji przekazanych przez NFZ wynika, że szpitale tymczasowe nie otrzymują rekompensaty za utracone przychody. Równocześnie NFZ przypomniał, że tradycyjne szpitale (I i II poziomu zabezpieczenia covidowego) otrzymują opłatę za dobową gotowość do udzielania świadczeń medycznych wyłącznie dla pacjentów podejrzanych i zakażonych koronawirusem w wysokości średnio ponad 717 zł za łóżko. To placówki, które musiały przekształcić np. jeden oddział do takiej opieki.

- Opłata za gotowość jest rekompensatą za utracone wpływy, które szpital uzyskałby z umowy z NFZ, lecząc pacjentów na tym oddziale w normalnym trybie, w czasie poza covidowym. Wysokość rekompensaty liczona jest względem wynagrodzenia za świadczenia wypłaconego tym szpitalom przez NFZ w styczniu i lutym 2020 r., czyli średniej z okresu przed pandemią – wyjaśnia NFZ. 

Czytaj: Personel szpitala nie może ratować chorego w karetce - potrzebna zmiana przepisów>>

Z kwoty rekompensaty wyłączone są koszty leków stosowanych w chemioterapii oraz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programów lekowych, środków finansowych przekazywanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy oraz świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych na podstawie Ogólnych Warunków Umów.

Natomiast szpitale I, II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za każde dodatkowe łóżko, niefinansowane wcześniej w ramach umowy z NFZ, otrzymują 100 zł za dobę za dostępność tego łóżka dla pacjentów podejrzewanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto placówki II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego dostają środki za dostępność do respiratora dla pacjentów podejrzewanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Opłata ta wynosi 200 zł za dobę dostępności do każdego dodatkowego respiratora, który nie jest ujęty w dotychczasowej umowie szpitala z funduszem. -Szpitale III poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują opłatę za gotowość do udzielania świadczeń medycznych pacjentów z COVID-19. Opłata wynosi 40 zł/dobę za każde łóżko, zarejestrowane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą – wskazuje Fundusz. 

 


Dzień hospitalizacji pacjenta z COVID nawet ponad 5 tys. zł

NFZ poinformował też o opłatach tradycyjnych szpitali za leczenie. I tak placówki I, II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za pobyt pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 otrzymują 185 zł.

Z kolei szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za jeden dzień leczenia pacjenta z COVID-19, z uwzględnieniem poziomu jego saturacji, otrzymują odpowiednio 330 zł w przypadku saturacji równiej lub wyższej niż 95 proc. oraz 630 zł w przypadku saturacji poniżej 95 proc.

Za dzień hospitalizacji pacjenta chorego na COVID-19, który wymaga wentylacji mechanicznej poza oddziałem intensywnej terapii szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują 1 154 zł, a na oddziale intensywnej terapii od 919 zł do 5 298 zł. Placówki III i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za hospitalizację pacjenta z COVID-19, który wymaga leczenia specjalistycznego, otrzymują środki za to leczenie na podstawie klasyfikacji JGP konkretnego świadczenia specjalistycznego – wyjaśnia Fundusz.