Najczęstszym źródłem ryzyka jest niekompletność informacji lub niewłaściwie podjęta decyzja. Skuteczna kontrola ryzyka zapewnia ograniczenie potencjalnych strat, co skutkuje stabilnymi wynikami finansowymi oraz długofalowym rozwojem przedsiębiorstwa – mówi Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz.

Lecznictwo otwarte tak samo, jak lecznictwo szpitalne, w swoich działaniach ma na celu świadczenie usług na najwyższym poziomie. Kompleksowość usług oferowanych przez SPZZLO Warszawa-Żoliborz wymaga posiadania systemów wspomagających podejmowanie działań, analizę ryzyka, a przede wszystkim zwiększających bezpieczeństwo pacjenta. Jest to szczególnie istotne ze względu na charakter publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który stanowi swoisty pierwszy „szczebel” sektora ochrony zdrowia.

Z tego względu w SPZZLO Warszawa-Żoliborz wdrożyliśmy szereg procedur mających na celu zarządzanie jakością, ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz eliminację zagrożeń.

Zgodnie z odpowiednimi procedurami ryzyko jest identyfikowane, określa się jego poziom oraz podejmuje się odpowiednie działania w celu jego uniknięcia lub zminimalizowania. Wszystkie nasze działania, zgodne z wytycznymi jednostki nadrzędnej, którą stanowi miasto stołeczne Warszawa, zostały ujednolicone i usystematyzowane.

W naszym Zakładzie zagadnieniami zgodności zajmuje się starszy specjalista ds. kontroli zarządczej, który przeprowadza odpowiednie audyty oraz prowadzi dokumentację systemową, a także Dział ds. Organizacji i Marketingu, monitorujący zmiany prawne.

Zmiany są na bieżąco identyfikowane, co pozwala na ich efektywne wdrożenie w działalności przychodni. Instytucją, której regulacje mają duży wpływ na działalność SPZZLO Warszawa-Żoliborz jest Narodowy Fundusz Zdrowia, pełniący wobec nas funkcję płatnika.

Wdrożone u nas procedury obejmują różne, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa obszary, dotyczące epidemiologii, pracy laboratorium, postępowania z odpadami medycznymi oraz nadzoru nad dokumentacją. Przygotowaliśmy także cały zakres procedur związanych z kontrolą zarządczą m.in. Zarządzanie Ryzykiem oraz Kodeks Etyki Pracowników. We wszystkich placówkach przeprowadzamy regularne kontrole dotyczące epidemiologii. Prowadzone jest zestawienie zużycia środków dezynfekcyjnych, rejestr ekspozycji zawodowej na zakażenie HIV, HCV i HBV, zestawienia chorób zakaźnych, zestawienia szczepień, w tym obowiązkowych i zalecanych oraz rejestr zranień ostrymi narzędziami. Przeprowadzane są regularne szkolenia w zakresie mycia i dezynfekcji rąk wg Techniki Ayliffe’a, mycia i dezynfekcji powierzchni dla personelu sprzątającego, prowadzenia rejestru zranień ostrymi narzędziami oraz organizacji i realizacji szczepień ochronnych. SPZZLO Warszawa-Żoliborz posiada własne laboratorium, które działa m.in. w oparciu o takie procedury, jak pobieranie materiału, monitorowanie błędów przedlaboratoryjnych, zgłaszanie wartości krytycznych oraz transport materiału biologicznego do laboratorium.

Szkolenia pracowników, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, to dla nas priorytet. Praca w sektorze ochrony zdrowia wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych. Organizujemy różnego rodzaju szkolenia przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych, w tym dla „białego” personelu, rejestratorek, administracji oraz pracowników gospodarczych.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: , stan z dnia 23 października 2014 r.