Dzięki systemowi organizacyjnemu opartemu na sieci wzajemnych powiązań pomiędzy lekarzami, pielęgniarkami, pracownikami technicznymi oraz administracyjnymi przy pełnym wykorzystaniu zasobów rzeczowych i środków pracy można osiągnąć dobrą wydajność szpitala oraz zapewnić pacjentom bezpieczeństwo podczas sprawowania opieki nad nimi. Każdy element w tym systemie wymaga odrębnych uzgodnień. Jeśli nie zostaną one dokonane, może wystąpić ryzyko związane z opieką nad pacjentem oraz pacjenci mogą doznać szkód z tego tytułu. Często główną przyczyną zaistnienia tego rodzaju szkód nie jest błąd w sztuce lekarskiej, tylko uchybienia jakościowe w organizacji pracy podczas procesu leczenia.

Ministerstwo Zdrowia oraz kierownictwo szpitala postanowiło przeprowadzić projekt pilotażowy w zakresie zarządzania ryzykiem i zleciło dokonanie oceny bezpieczeństwa pacjentów doradcom zewnętrznym. Zadanie to powierzono niemieckiej firmie Gesellschaft für Risiko-beratung mbH, w skrócie GRB, która w Niemczech cieszy się uznaniem na rynku. Sprawdzono strukturę organizacyjną oraz przebieg procesów terapeutycznych w codziennej pracy personelu szpitala na oddziale położniczym i ginekologicznym, a także dziedziny obarczone dużym ryzykiem, do których należy położnictwo, neonatologia i anestezjologia oraz skontrolowała przestrzeganie zasad higieny. W drodze rozmowy i wywiadów z pracownikami oraz poprzez obserwację zidentyfikowano i oceniono ryzyko związane z opieką nad pacjentem z uwzględnieniem dotychczasowych działań w zakresie zarządzania jakością.

Kilka miesięcy po przeprowadzeniu analizy ryzyka związanego z opieką nad pacjentem oraz skontrolowaniu przestrzegania zasad bezpieczeństwa w tym względzie firma GRB ponownie odwiedziła szpital, aby skontrolować stopień wdrożenia oraz skuteczność ustalonych działań zaradczych. Okazało się, że uzupełniono standardy organizacyjne, wymieniono stare elementy wyposażenia na nowe bądź zakupiono całkiem nowy sprzęt. Cały zespół z dużym zaangażowaniem wykonywał zalecone działania.

- Cieszę się, że Szpital Morski włożył ogromny wysiłek w zakresie eliminacji ryzyka oraz wprowadził odpowiedni system zarządzania w tej dziedzinie – mówiła wicemarszałek województwa pomorskiego Hanna Zych-Cisoń. – Te starania zostały docenione certyfikatem, który potwierdza, że dbałość o bezpieczeństwo pacjentów jest mocną stroną placówki.

Czytaj inne artykuły na temat GRC:


Zarządzanie ryzykiem przestało być opcją, stało się normą >>>

Zarządzanie ryzykiem to wyraz odpowiedzialności >>>

Zarządzanie ryzykiem nadużyć to zarządzanie ryzykiem strat i zapobieganie bankructwu >>>