Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej można otrzymać w ramach Działania 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie można również uzyskać z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009–2014.

1. Regionalne programy operacyjne

Każde z szesnastu województw realizuje własny regionalny program operacyjny, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dostosowany w toku konsultacji społecznych do indywidualnej specyfiki województwa. Zawiera on priorytety i działania, na podstawie których ogłaszane są konkursy na otrzymanie dofinansowania. Wśród nich przewidziane są projekty medyczne, do których mogą aplikować przychodnie. W przypadku przychodni ubiegających się o dofinansowanie ogromną rolę odgrywa fakt posiadanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), przy czym kontrakt obejmujący wiele usług medycznych na pewno daje większe prawdopodobieństwo otrzymania dotacji. Ważnymi kryteriami przy ocenie wniosku o dofinansowanie będą również rozmiar planowanej inwestycji w rozumieniu jej kompleksowości, zasięgu terytorialnego, liczby obsługiwanych pacjentów, a także planowane zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych.

Wsparcie może być przeznaczone na:

  • rozbudowę, przebudowę, modernizację istniejących przychodni (z wyłączeniem termomodernizacji) w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739);
  • działania dotyczące zarówno kompleksowych remontów obiektów, jak też tylko ich części, np. pracowni diagnostycznej;
  • zakup niezbędnego wyposażenia w celu poprawy jakości świadczonych usług, zwiększającego możliwości diagnozowania i leczenia (aparaty lub urządzenia medyczne, w tym wyroby medyczne, z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku), oraz wyposażenia obiektów ochrony zdrowia w celu podniesienia jakości usług medycznych;
  • dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do wymogów instalacji i użytkowania nowego sprzętu medycznego.

Otrzymanie dofinansowania na dostosowanie budynku, obiektów i ich otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych jest możliwe tylko wyłącznie, jeśli będzie jednym z elementów projektu.
Dofinansowanie w ramach RPO nie może być przeznaczone na bieżącą działalność przychodni.

Programy regionalne mogą się różnić. Dotyczy to na przykład warunków, jakie muszą spełnić wnioskodawcy, terminów naborów wniosków, budżetów, kryteriów albo nazw poszczególnych części programów. Każdy region sam ustala limity pojedynczej dotacji oraz wielkości projektu. Oznacza to, że w zależności od typu i miejsca konkursu na realizację konkretnego projektu realizowanego w ramach RPO może być przeznaczone od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych. Poziom pojedynczego dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli tych, które zostaną zrefundowane. Stąd informacji na temat wsparcia należy poszukiwać w szczegółowych opisach priorytetów przypisanych do konkretnych projektów realizowanych na terenie danego województwa. Są one dostępne na stronach internetowych poszczególnych programów:

Całościowe informacje na temat zasad i warunków przyznawania dotacji można uzyskać w punktach informacyjnych regionalnych programów działających w poszczególnych województwach. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie oświadczenia przez podmiot wnioskujący, iż otrzymane wsparcie będzie wykorzystane dla celów świadczeń gwarantowanych w ramach kontraktu z instytucją finansującą publiczne świadczenia zdrowotne (NFZ).

1.1. Konkursy dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach RPO

Jeśli przychodnia nie ma zawartej umowy z NFZ, może ubiegać się o dofinansowanie z sekcji przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw, bowiem prawie każde województwo w ramach RPO przewiduje działanie przeznaczone na inwestycje w ramach małych i średnich przedsiębiorstw oraz oddzielne dla mikroprzedsiębiorstw. W tym miejscu należy podkreślić, że tego rodzaju konkursy są częściej wznawiane niż konkursy stricte medyczne.
Konkursy dla małych i średnich przedsiębiorstw, podobnie jak konkursy medyczne, różnią się między sobą wielkością środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji. Ich wielkość oraz warunki finansowania mogą być różne w poszczególnych województwach.
Przychodnia funkcjonująca jako przedsiębiorstwo może ubiegać się o wsparcie z Działania 1.5: Rozwój przedsiębiorczości. W takim przypadku jest ona oceniana dokładnie w taki sam sposób jak przedsiębiorstwa z innych branż. W ramach tego działania możliwe jest także utworzenie nowej lub rozbudowa istniejącej przychodni oraz unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Skutkiem realizacji konkursu tego typu powinno być na przykład powstanie nowej przychodni, zwiększenie liczby i jakości świadczonych usług albo wzrost zatrudnienia.
W przypadku niepublicznych przychodni dofinansowanie w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia odnoszące się wyłącznie do tej części projektu, która służy realizacji świadczeń w ramach kontraktu z NFZ (pod warunkiem, że dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie na działalność zakontraktowaną z NFZ), nie stanowi pomocy publicznej.

2. Ogólnopolski Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Programy regionalne nie są jedynym źródłem, z którego mogą korzystać przychodnie. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (program ogólnopolski) umożliwia otrzymanie funduszy na inwestycje w ramach Działania 12.1: Rozwój systemu ratownictwa medycznego. Drugą możliwością jest skorzystanie z dofinansowania w ramach Działania 12.2: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. Z działania tego udzielane są dotacje przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym dla zapewnienia specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. W ramach Działania 12.2 realizowane będą projekty, które przyczynią się do zwiększenia dostępności i jakości świadczonych usług medycznych, w tym diagnostyki i wczesnej wykrywalności chorób zawodowych, zaś inwestycje będą realizowane poprzez rozbudowę, przebudowę i remont oraz wyposażenie obiektów infrastruktury ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt medyczny. Jednym z warunków ubiegania się o wsparcie przez potencjalnych beneficjentów jest posiadanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów. Zakres wsparcia powinien odpowiadać zakresowi działalności podmiotu w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

(...)

Fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Serwis Prawo i Zdrowie