Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Kozłowskiej prośbę o ustosunkowanie się do trudności, jakie zgłaszają lekarze psychiatrzy przy współpracy z rzecznikami praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Poprosił o zajęcie stanowiska w sprawach skupiających się wokół uprawnienia rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad procesem leczniczym, w tym uczestnictwa w badaniach, żądania dokumentacji medycznej pacjentów, dopuszczalności i sposobu wyrażania przez rzecznika swojej opinii o prowadzonym leczeniu konkretnego pacjenta, prawa rzecznika do nieograniczonego dostępu do pacjentów, w tym prawa do składania pacjentom niezapowiedzianych wizyt na oddziałach, na których przebywają.

Jak wskazał w piśmie Prezes NRL: „Samorząd zawodowy lekarzy w pełni rozumie, że osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw, a rola, jaką w tym zakresie ma do odegrania rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego jest nie do przecenienia. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że podstawowe zadania w zakresie procesu leczniczego osób z zaburzeniami psychicznymi spoczywają na lekarzu i to lekarz odpowiada za prawidłowość leczenia. Wobec tego nie sposób zaakceptować działań rzecznika praw pacjenta, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają prawidłowe leczenie”.

Rola, jaką ustawa powierzyła rzecznikowi praw pacjenta szpitala psychiatrycznego wcale nie oznacza, że rzecznik ma działać w opozycji do lekarzy psychiatrów, podważać ich kompetencje nakłaniając pacjenta i jego rodzinę do składania skarg na lekarzy leczących na podstawie wyłącznie własnej (nielekarskiej) oceny stanu klinicznego pacjenta.

Każdy sygnał mogący świadczyć o nieprawidłowościach w działaniu rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego powinien być szczegółowo przeanalizowany, dlatego w ocenie samorządu zawodowego lekarzy celowe jest ustosunkowanie się przez RPP do najważniejszych dla środowiska lekarzy psychiatrów kwestii spornych.

Rzecznik praw pacjenta powinien wspierać pacjenta i lekarza w procesie leczenia i zdrowienia. Dziś postępowanie niektórych rzeczników praw pacjenta jest tego zaprzeczeniem.

Źródło: www.nil.org.pl