Projekt zmieniający dotychczasowe zarządzenie powstał w związku z obwieszczeniem ministra zdrowia z 25 lutego 2016 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującego na dzień 1 marca 2016 roku. (Dz. Urz. MZ, poz. 27). 

Projekt zarządzenia implementuje przepisy obwieszczenia. Wprowadzone zmiany polegają między innymi na określeniu wymagań dla programu lekowego "Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux – Lamy)" oraz zmianach we wzorze umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe).

Czytaj: Projekt zarządzenia NFZ: dietetyk w programie lekowym>>>

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia w części dotyczącej nowych programów lekowych można nadsyłać do Centrali Funduszu do dnia 1 kwietnia 2016 roku na adres: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl

Treść projektu dostępna jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dowiedz się więcej ze szkolenia
Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia - zasady zawierania umów z NFZ - SZKOLENIE


rzetelna i aktualna wiedza