Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił do zaopiniowania projekt zarządzenia dotyczący określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zarządzenie dotyczy programów lekowych i dodaje dodatkowy warunek związany z zatrudnieniem dietetyka w programie lekowym Leczenie Tyrozynemii Typu 1.

Zmiany te związane są z określeniem warunku dodatkowo wymaganego dla: pozostały personel medyczny dla programu lekowego: Leczenie Tyrozynemii Typu 1 (HT-1) (ICD-10 E.70.2). W celu zachowania jednolitości zapisów dodano w części Jakość-personel wiersz dotyczący dietetyka z doświadczeniem w zakresie wrodzonych wad metabolizmu.

Projekt zarządzenia zmienia obowiązujące zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 stycznia 2014 roku w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt jest dostępny na stronie NFZ.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do 3 grudnia 2015 roku na adres e-mail: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 24 listopada 2015 r.