Sejm uchwalił nowelizację w połowie czerwca z poprawkami zgłoszonymi przez klub PiS podczas drugiego czytania senackiego projektu. Dostosowują one treść przepisów ustawy do rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a także do nowej treści art. 47 c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która obowiązuje od 1 lipca.

Nowela wprowadza cztery zmiany, m.in. prawo do korzystania przez osoby deportowane ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz możliwość udzielania im ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych także bez skierowania.

Oprócz tego nowelizacja nadaje beneficjentom prawo pierwszeństwa dostępu do środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskania miejsca w domach pomocy społecznej, oraz możliwość udzielania pomocy przez samorządy w zakresie ułatwień komunikacyjnych, mieszkań, dostępu do kultury i oświaty.

Pierwsza z poprawek Senatu do nowelizacji ustaw: o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza zapis, że legitymacja osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub ZSRR wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. Za jej odrzuceniem głosowało 10 posłów, przeciw było 402; dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Druga z poprawek przesuwa datę wejścia w życie ustawy na 30 października 2018 r.  (ks/pap)