Zawężają one kierunki wykształcenia (do pedagoga, psychologa itd.), a w przypadku części dotyczącej osoby będącej lekarzem nie wymaga się stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub studiów podyplomowych jako obligatoryjne, dodatkowo podaje się wymagane doświadczenie w pracy w instytucji zajmującej się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
Czy złamano prawo?
Na stanowisko dyrektora SP ZOZ-u została wybrana osoba, która pracowała w NFZ na stanowisku koordynatora ds. eWUŚ.
Czy komisja miała prawo uznać, że praca w NFZ może być rozumiana jako: praca w instytucji zajmującej się rehabilitacją osób niepełnosprawnych?
W jaki sposób NFZ zajmuje się rehabilitacją kogokolwiek skoro nie wykonuje żadnych świadczeń, a jedynie je finansuje?
Czy można podważyć wybór takiej osoby jako niespełniającej zamieszczone w konkursie wymagania?
Jeden z podstawowych wymogów od kandydatów brzmi: wiedza i doświadczenie w zakresie współżycia z osobami niepełnosprawnymi, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków.
Jak należy rozumieć tak sformułowane wymaganie (doświadczenie w zakresie współżycia z osobami niepełnosprawnymi), żeby zostało uznane za spełnione?

Odpowiedź:
Sposób przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika SP ZOZ-u opisany w pytaniu jest niezgodny z prawem.

Uzasadnienie:
Odpowiedź na zadane pytanie sprowadza się do pytania, czy wymagania w stosunku do kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2015 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) - dalej u.dz.l., mogą ulec modyfikacji w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko kierownika, ewentualnie czy obok wskazanych wymagań możliwe jest dodanie wymagań niewskazanych w ustawie o działalności leczniczej.
Zgodnie z art. 46 ust. 2 u.dz.l. kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą może być osoba, która: 1) posiada wykształcenie wyższe; 2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika; 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy; 4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie. Bez wątpienia wymogi ustawowe nie mogą ulec zmianie w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko kierownika. Można ewentualnie zastanowić się nad tym, czy organizator konkursu może obok wymagań wskazanych w art. 46 ust. 2 u.dz.l. uwzględnić dodatkowe wymagania. Wydaje się jednak, że możliwość taka jest wykluczona. Sposób redakcji cytowanego przepisu wskazuje na to, że wyliczenie ma charakter enumeratywny - w zdaniu wstępnym do wyliczenia nie użyto sformułowań „w szczególności”, „co najmniej”. Rozstrzygnięcie tej kwestii nie ma jednak pierwszorzędnego znaczenia, skoro w ogłoszeniu nie tylko rozszerzono katalog wymagań ustawowych, ale również zmieniono wymagania określone w ustawie o działalności leczniczej Działanie takie jest niezgodne z prawem. Odnosząc się do pozostałych pytań, należy stwierdzić, że nawet tak sformułowane wymagania nie zostały spełnione. Praca w NFZ na stanowisku kierownika EWUŚ nie może być uznana za pracę w instytucji zajmującej się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Jak zauważono w pytaniu NFZ nie zajmuje się udzieleniem świadczeń, a jedynie finansuje świadczenia i zawiera umowy dotyczące udzielania tych świadczeń. Kryterium określone jako „wiedza i doświadczenie w zakresie współżycia z osobami niepełnosprawnymi, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków”, ma charakter ocenny i nie zostało zdefiniowane w treści ogłoszenia. Wydaje się, że rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków daje osoba, która miała w swojej pracy zawodowej odpowiednio długie doświadczenie np. w rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz posiada odpowiednie do tego wykształcenie. Zgodnie z art. 85 i 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 594 z późn. zm.) nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Sposób przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika SP ZOZ-u podlega kontroli nadzorczej wojewody, który może unieważnić czynności prezydenta miasta. Informacje o nieprawidłowości może przesłać do wojewody każdy obywatel w trybie wskazanym w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) - (skargi i wnioski).

Grzegorz Machulak, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Data udzielenia odpowiedzi: 30.07.2015 r.