Nie obowiązuje już rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7.12.2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania, z którego jasno wynikało, że kartę zgonu wypełnia się na wniosek osób uprawnionych do pochówku. W związku z tym, co ma zrobić ma lekarz, gdy dojdzie do martwego urodzenia? Jak powinno się postępować w sytuacji, gdy nikt nie odbiera szczątków dziecka? W jaki sposób przekazać gminie te szczątki?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionej sytuacji dochodzi obligatoryjnie do wystawienia karty martwego urodzenia. Podlega ona wystawieniu w każdym przypadku martwego urodzenia bez konieczności składnia na tą okoliczność wniosku przez kogokolwiek, jest to bowiem dokument z zakresu akt stanu cywilnego. Jeśli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, karty nie przekazuje się do urzędu stanu cywilnego. Obowiązek pochówku, w przypadku gdy nie dopełni go żadna z uprawnionych osób, ciąży na gminie. Karta zgonu jest wówczas wystawiana na wniosek jednego z uprawnionych (w tym, w braku innych osób, gminy), i służy wyłącznie dla celów pochówku. Jeśli taki wniosek zostanie złożony, karta zgonu jest wystawiana niezależnie od karty martwego urodzenia.

Karta zgonu jest obecnie dokumentem z zakresu akt stanu cywilnego, jej wystawienie ma charakter czynności urzędowej i nie jest zależne od jakiegokolwiek wniosku. Wynika to z art. 144 ustawy z 28.11.2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego - dalej pr.a.s.c. zaś wzór karty zgonu określa wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.02.2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu.

W opisanej sytuacji nie chodzi jednak o kartę zgonu, lecz o kartę martwego urodzenia, której wzór określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7..12.2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia. Również i ten dokument, jako stanowiący podstawę pochówku, wystawiany jest bez potrzeby składania na tą okoliczność wniosku przez kogokolwiek.

Więcej na temat wystawienia karty martwego urodzenia czytaj tutaj>>

Jeśli nie dojdzie do pochowania zwłok przez żadną z tych osób, art. 10 ust. 3 u.c.ch.z. przewiduje przejście obowiązku pochowania ich przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. Wówczas dochodzi do wystawienia karty zgonu, ale wyłącznie na wniosek jednego z uprawnionych, tj. wstępnych, krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa oraz powinowatych w linii prostej do 1 stopnia lub gminę.