Artykuł pochodzi z LEX Ochrona Zdrowia

Odpowiedź 

Nie. Zgodnie z art. 1 ustawy z 6.04.1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r. 2067 ze zm.) - dalej u.p. policja jest umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Żaden przepis nie przyznaje jej przymiotu organu władzy publicznej. Nie ma ona uprawnień do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p., w tym również do żądania wydania jej oryginału w trybie art. 27 ust. 1 pkt 3 u.p.p.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji policja jest umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Żaden przepis nie przyznaje jej przymiotu organu władzy publicznej.

Podmioty uprawnione

Należy zaś zwrócić uwagę, iż przepisy art. 26 ust. 3 u.p.p., do których odwołuje się pytanie, traktują pojęcie "organów władzy publicznej" zawężająco. Wskazuje na to fakt, iż w pkt 3 pośród podmiotów uprawnionych do dostępu do dokumentacji wymieniają one expressis verbis sądy i prokuraturę, mimo, iż orzecznictwo i piśmiennictwo opowiedziało się za możliwością traktowania prokuratury jako organu władzy publicznej (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.02.2005 r., OSK 1113/04, postanowienie NSA z 24.02.2016 r., I OSK 1333/15, Piotr Kardas, Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego, Prokuratura i Prawo nr 9, 2012).

 


Gdyby więc przyjąć, iż pod pojęciem tym art. 26 ust. 3 pkt 2 rozumie każdy organ wyposażony ustawowo w określone uprawnienia o charakterze administracyjnym czy porządkowym, nie byłoby potrzeby wskazywania odrębnie prokuratury w pkt 3 tego artykułu. Skoro zaś omawiany przepis wymienia sądy i prokuraturę, nie wskazując w żadnym miejscu policji – należy uznać, iż nie ma ona uprawnień do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie art. 26 ust. 3 u.p.p. w tym również do żądania wydania jej oryginału w trybie art. 27 ust. 1 pkt 3 u.p.p.