Jak informuje Polska Akademia Nauk, Wojciech Fendler jest z wykształcenia lekarzem, który związał swoją karierę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Ukończywszy studia, rozpoczął pracę naukową w zespole prof. Wojciecha Młynarskiego, z którym badał przyczyny powstawania rzadkich typów cukrzycy, ich epidemiologię i narzędzia ułatwiające ich diagnostykę. Po uzyskaniu habilitacji w 2013 r. rozpoczął badania nad biomarkerowym zastosowaniem mikroRNA w onkologii i radioterapii, które realizował wspólnie z badaczami z Harvard Medical School.

 

- Za swoją działalność naukową zdobył kilkanaście krajowych nagród dla młodych naukowców: Nagrodę Narodowego Centrum Nauki w 2020, Stypendium START FNP (dwukrotnie), Stypendium Polpharmy, Stypendium MNiSW, Nagrodę Ministra Zdrowia za rozprawę habilitacyjną i wiele innych – czytamy.

Czytaj także na Prawo.pl: NIK: Agencja Badań Medycznych dostała setki milionów złotych - efekty są niewielkie

Działalność Agencji Badań Medycznych polega m.in. na dofinansowaniu badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych. ABM wydaje też opinie i ekspertyzy na rzecz organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych umów. ABM zajmuje się także inicjowaniem i rozwijaniem współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Prezes agencji jest w drodze konkursu powoływany przez ministra zdrowia na sześć lat. Minister zdrowia odwołuje prezesa ABM m.in. w przypadku: zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań, rezygnacji z pełnionej funkcji, działania niezgodnego z zasadami rzetelności i gospodarności oraz niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Agencji lub jego nieprzedstawienia w terminie.