Czy nagranie audiowideo z przeprowadzonej operacji należy uznać za element dokumentacji medycznej pacjenta podlegający udostępnieniu pacjentowi w trybie art 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?

Nagranie wykonano w związku z transmisją przebiegu operacji w trakcie kongresu naukowego.

Przez dokumentację medyczną rozumieć należy wszelkie dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu w świadczeń zdrowotnych, gromadzone i udostępniane na zasadach określonych w ustawie z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p. Za dokumentację medyczną uznać należy zatem również wszelkie nośniki informacji dokumentujące przebieg działań diagnostyczno-zabiegowych podjętych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w stosunku do pacjenta, w tym również zapis video zabiegu operacyjnego. Przyjęcie powyższego założenia skutkuje uznaniem obowiązku w zakresie udostępniania pacjentowi dokumentacji medycznej prowadzonej w formie zapisu video zabiegu operacyjnego. W takim przypadku, zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 5 u.p.p., dokumentacja medyczna udostępniana jest na informatycznym nośniku danych.

 

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 u.p.p., podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Co istotne, mimo, że żaden z obecnie obowiązujących przepisów nie definiuje expressis verbis pojęcia "dokumentacja medyczna", to przyjąć należy, że dokumentacja medyczna to wszelkie dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu w świadczeń zdrowotnych, gromadzone i udostępniane na zasadach określonych w u.p.p. (tak np. przepis art. 18d ust. 1 pkt 5 nieobowiązującej już ustawy z 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej; Dz.U. poz. 408).

Za przyjęciem rozszerzającej interpretacji pojęcia "dokumentacja medyczna" przemawia choćby wyrok Sądu Najwyższego z 9.02.2011 r.,V CSK 256/1), zgodnie z tezą którego do kategorii dokumentacji medycznej zaliczać należy także informacje medyczne uprzedmiotowione w postaci spreparowanych fragmentów tkanek i narządów pobranych, w celu określenia przyczyny zgonu pacjenta, przy wykonywaniu sekcji zwłok. W ocenie autora, w konsekwencji powyższych ustaleń za dokumentację medyczną uznać należy także wszelkie nośniki informacji dokumentujące przebieg działań diagnostyczno-zabiegowych podjętych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w stosunku do pacjenta, w tym również zapis wideo zabiegu operacyjnego. Przyjęcie powyższego założenia skutkuje również uznaniem konieczności udostępniania pacjentowi dokumentacji medycznej prowadzonej w formie zapisu wideo zabiegu operacyjnego. W takim przypadku, zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 5 u.p.p., dokumentacja medyczna udostępniana jest na informatycznym nośniku danych.

Szukasz kolejnych informacji z zakresu ochrony zdrowia?
Skorzystaj z wiedzy i narzędzi, jakie zapewnia serwis LEX Ochrona Zdrowia. Kliknij i przekonaj się, że Twoja praca może stać się łatwiejsza >>