Zgodnie z art. 15 RODO, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji obejmujących m.in. cele przetwarzania, kategorie danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Zgodnie z przywołanym przepisem, administrator jest zobowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia powinna zostać udostępniona bezpłatnie. Natomiast za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że prawo do dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, jest prawem odrębnym od prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz od prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1 przywołanej ustawy. O odrębności wskazanych praw świadczy m.in. ich cel i specyfika.

Pacjent ma prawo swobodnego wyboru podstawy oraz zakresu żądania związanego z dostępem do informacji na jego temat przetwarzanych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Skierowanie więc przez pacjenta żądania udostępnienia informacji o stanie zdrowia bądź dokumentacji medycznej, bez wskazania, że pacjent zamierza zrealizować prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, należy odczytywać więc jako rodzące obowiązki wynikające z ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W tym zakresie podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę na dotychczasowych zasadach, tj. zgodnie z art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku, w którym pacjent jednoznacznie powołuje się na prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, w zależności od zakresu wskazanego w żądaniu, pacjent jest uprawniony do uzyskania od podmiotu wykonującego działalność leczniczą potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji wskazanych w art. 15 ust. 1 lit. a – h oraz art. 15 ust. 2 RODO. Ponadto pacjenta może żądać uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym kopii dokumentacji medycznej oraz innych danych osobowych pacjenta (ale nie wyciągu lub odpisu).

 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO, nieodpłatnemu udostępnieniu podlega pierwsza kopia. Podmiot wykonujący działalność leczniczą może jednak pobierać opłatę od kolejnych kopii. Za kolejne kopie uznaje się w szczególności dokumentację medyczną w zakresie w jakim była uprzednio udostępniona - uprzednio udostępnione i nie zmienione dokumenty dokumentacji medycznej. Należy bowiem zwrócić uwagę, że dokumentacja medyczna pacjenta kumuluje się w czasie. Oznacza to, że w przypadku, gdy pacjent zwraca się o udostępnienie po raz kolejny kopii dokumentacji medycznej na podstawie art. 15 ust. 3 RODO, to nieodpłatne udostępnienie dotyczy wyłącznie części, która nie została udostępniona uprzednio.