Odpowiedź:
Dyrektor SP ZOZ-u posiada dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów prowadzonej przez ten podmiot. Pracodawca nie posiada dostępu do danych medycznych pracowników, o ile pracownik nie udzielił mu na tą okoliczność odpowiedniego upoważnienia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) - dalej u.p.p., w celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1 u.p.p., podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Stosownie zaś do § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 177 z późn. zm.) - dalej r.d.m. lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego dokonuje wpisów w dokumentacji indywidualnej i zbiorczej prowadzonej przez podmiot leczniczy, w sposób określony w rozdziale 2 r.d.m. Ze wskazanych wyżej przepisów wynika, iż w podmiocie leczniczym dokumentacja medyczna, w sensie prawnym, prowadzona jest przez tenże podmiot leczniczy i stanowi własność tego podmiotu. Jak stanowi zaś art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik (dyrektor).
Dyrektor SP ZOZ-u, jako osoba zarządzająca podmiotem leczniczym prowadzącym określoną dokumentację medyczną, ma zatem pełne prawo dostępu do prowadzonej w tym podmiocie dokumentacji medycznej. Nie jest bowiem w odniesieniu do tej dokumentacji osobą trzecią, lecz osobą zarządzającą podmiotem prowadzącym dokumentację i reprezentującym ten podmiot na zewnątrz. Wykonywanie czynności z zakresu zarządzania placówką, powiązane z pełną odpowiedzialnością za to zarządzanie, musi zaś wiązać się z możliwością dostępu do wszelkiej prowadzonej w tym podmiocie dokumencie, w tym dokumentacji medycznej. Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku dokumentacji medycznej pracowników. W odniesieniu do danych medycznych pracowników pracodawca nie jest podmiotem uprawnionym do dostępu do tych danych z mocy prawa, nie jest bowiem wymieniony w treści art. 26 ust. 3 u.p.p. Dostęp taki może uzyskać jedynie na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez pracownika, czyli jako osoba trzecia o której mowa w art. 26 ust. 1 in fine u.p.p.
Iwona Kaczorowska-Kossowska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 5 stycznia 2015 r.