Nowe rozporządzenie ma realizować upoważnienie zawarte w art. 16ra ust. 2 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.) i zastąpić dotychczasowe rozporządzenie ministra zdrowia z 6 lutego 2012 roku w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz.U. poz. 151).

Przewidywało ono jedynie 4 egzaminy specjalizacyjne zastępujące PES w całości i 2 egzaminy zastępujące jedynie część testową. Nowy projekt przewiduje natomiast 5 europejskich egzaminów zastępujących PES w całości. Dotychczasowy katalog rozszerzono o egzamin z zakresu okulistyki organizowany przez European Board of Ophthalmology. Zrezygnowano przy tym jednak całkowicie z uznawania części testowych egzaminów z anestezjologii i intensywnej terapii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.

Dotychczas zdanie części testowej egzaminów europejskich pozwalało na pominięcie części testowej PES. Obecnie minister zdrowia proponuje jedynie uznawalność całości egzaminu, co ma w założeniach pozwolić na prawidłową ocenę przygotowania zawodowego lekarzy. W praktyce jednak wielu lekarzy specjalizujących się w Polsce przystępowało do egzaminów europejskich w celu uniknięcia PES, których zdawalność w ostatnich latach była nad wyraz niska i nie zawsze była związana z niedostatecznym przygotowaniem lekarzy.

Zgodnie z proponowanymi przepisami przejściowymi do postępowań o uznanie równoważności dyplomów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy. Jednocześnie osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym przewidziane uprzednio europejskie egzaminy specjalizacyjne, mogą do 31 grudnia 2019 roku wystąpić do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych o uznanie równoważności egzaminów w części lub w całości na podstawie dotychczasowych przepisów.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać do 28 maja 2017 roku.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl