Sejm przyjął w czwartek ustawę o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Poza studiami podyplomowymi Centrum może również prowadzić kształcenie doktorantów.

Głosowało 415 posłów, za przyjęciem ustawy było 369, przeciw 25, a 21 wstrzymało się od głosu.

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prowadząci kształcenie podyplomowe dla zawodów medycznych oraz kursy specjalizacyjne dla tysięcy lekarzy. Nie miało uregulowanej formy prawnej. 

- Do tej pory CMKP działało na mocy rozporządzenia z 1971 r. Zostało ono przyjęte w zupełnie innych uregulowaniach prawnych niż jest teraz. Ta podstawa prawna ułatwi zajmowanie się procesami, którymi zajmuje się CMKP – tłumaczyła Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia, gdy we wtorek w tym tygodniu projektem zajmowały się połączone komisje: Zdrowia i Edukacji, Nauki i Młodzieży. W poniedziałek pozytywnie zaopiniowała go podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o CMKP mimo, że poważne zastrzeżenia miało do niego Biuro Legislacyjne Sejmu.

 


Będą szkolić nie tylko lekarzy

Ustawa stanowi, że podstawową działalnością CMKP jest kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w tej dziedzinie. Zgodnie z ustawą CMKP organizuje i realizuje kształcenie podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, z wyłączeniem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

CMKP poza studiami podyplomowymi może również prowadzić kształcenie doktorantów.

Do obowiązków Centrum należy ponadto koordynacja i kontrola zadań realizowanych przez inne podmioty, które np. prowadzą szkolenia specjalizacyjne.

Nadzór nad CMKP sprawuje minister zdrowia. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.