Minister zdrowia ogłosił właśnie rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19. Z  nowych przepisów wynika, że rejestr poprowadzi Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Laboratoria oraz szpitale będą musiały  do rejestru raz na dobę dane pacjentów, którym roniono testy w kierunku COVID 19. 

Poza tym wraz z tą informacją placówki będą musiały sprawozdać min. numery PESEL pacjentów oraz ich  stan kliniczny w momencie przyjęcia do szpitala lub izolatorium. Czyli:

 • temperatura ciała
 • ciśnienie tętnicze krwi
 • częstotliwość rytmu serca
 • częstotliwość oddechów
 • saturacja przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym
 • objawy nasilonej duszności
 •  zapalenie płuc
 • zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)
 • sepsa
 • wstrząs septyczny.

 

Centralny rejestr z chorobami współistniejącymi

Poza tym w Krajowym Rejestrze powinny znaleźć się dane o chorobach współistniejących:

 • przewlekłe schorzenie w zakresie układu sercowo-naczyniowego (inne niż nadciśnienie tętnicze)
 •  przewlekłe schorzenie w zakresie układu oddechowego
 • przewlekła choroba nerek
 • choroba wątroby
 • zapalenie płuc
 • nadciśnienie tętnicze
 •  choroba wieńcowa
 • choroba wymagająca przewlekłej sterydoterapii lub leczenia immunosupresyjnego,
 •  przebyty udar mózgu lub TIA
 • choroba nowotworowa
 •  astma
 • POCHP
 • Cukrzyca
 • migotanie przedsionków
 • niewydolność serca
 • inne choroby przewlekłe,

Resort zdrowia tłumaczy, że w około 14% przypadków COVID-19 ma ciężki przebieg, co skutkuje koniecznością przyjęcia pacjenta do szpitala i zastosowania tlenoterapii. Minimum 5% pacjentów z tą chorobą wymaga przyjęcia na oddział intensywnej terapii. W wielu przypadkach COVID-19 prowadzi do wystąpienia poważnych powikłań takich jak zespół ostrej niewydolności oddechowej, sepsa i wstrząs septczny, które związane są z wysoką śmiertelnością.

COVID-19 nadal mało znaną chorobą

Zdaniem ministerstwa możliwość prowadzenia nadzoru nad efektami leczenia pacjentów z COVID-19 w Polsce przez utworzenie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 i porównania efektów terapeutycznych uzyskiwanych lokalnie z danymi światowymi ułatwi współpracę międzynarodową w zakresie minimalizacji skutków pandemii.

„Wiele zagadnień związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 nie zostało jeszcze wyjaśnionych. Nie wiadomo jaki dokładnie jest przebieg kliniczny COVID-19 w poszczególnych podgrupach pacjentów. Co więcej, populacja narażona na ciężki przebieg choroby nie została dokładnie zdefiniowana. W tym momencie wątpliwości budzi również bezpieczeństwo stosowania dostępnych metod terapii w przypadku niewydolności oddechowej spowodowanej zakażeniem SARS-CoV-2”- pisze resort w uzasadnieniu.

Podkreśla też, że są duże rozbieżności obserwowane w ciężkości stanu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 przy porównaniu danych z Włoch z danymi chińskimi Dlatego monitorowanie lokalnych odmienności w przebiegu COVID-19 jest niezbędne.