Projekt dotyczy wprowadzenia jako podstawowego elektronicznego sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców na podstawie nr PESEL świadczeniobiorcy i związane z tym przeniesienie na NFZ ryzyka ponoszenia kosztów świadczeń udzielonych osobom nieuprawnionym. Przewidziane zostały również rozwiązania umożliwiające Funduszowi efektywne i szybkie odzyskiwanie od nieuprawnionych osób kosztów udzielonych im świadczeń w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt zawiera także zmiany w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i wyrejestrowania z ubezpieczenia członków rodziny, poszerzenia zakresu danych przekazywanych do Funduszu przez ZUS i KRUS oraz wprowadzenie ochrony danych identyfikujących funkcjonariuszy CBA.

Źródło: www.sejm.gov.pl