12 czerwca 2015 wpłynął do Sejmu poselski projekt dotyczący nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o działalności leczniczej. Proponowane zmiany są propozycjami samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych, który powołuje się na „zwiększenie jakości wykonywanych czynności diagnostyki laboratoryjnej, konieczność wyeliminowania, najczęściej powtarzających się błędów, związanych z wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej, a także konieczność uporządkowania przepisów dotyczących prowadzenia rejestru diagnostów laboratoryjnych oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną”.

W ocenie ekspertów BCC, projekt ten należy ocenić krytycznie, ponieważ stoi on w sprzeczności ze światowymi tendencjami w rozwoju diagnostyki laboratoryjnej, nie uwzględniając trendów związanych z koniecznością zwiększania efektywności prac przy zachowaniu jakości i korzyści, jakie niesie rozwój technologiczny i organizacja pracy. Stoi on również w sprzeczności do działań w kierunku wprowadzania mechanizmów e-zdrowia, regulacji wprowadzanych przez ustawę o Systemie Informacji Medycznej etc.

Czytaj: Pracodawcy RP: projekt ustawy o diagnostyce laboratoryjnej daje zbyt dużą władzę KIDL>>>

- Wprowadzenie proponowanych zmian może skutkować pogorszeniem dostępu do świadczeń w opiece zdrowotnej, spowodowane znaczącym zwiększeniem kosztów badań laboratoryjnych, co przełoży się na wzrost kosztów świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanych przez publicznego płatnika zarówno na poziomie POZ jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz szpitali. Innym, prawdopodobnym, skutkiem proponowanych zapisów jest pogłębienie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zamykanie laboratoriów w małych miejscowościach – twierdzi Anna Janczewska-Radwan z BCC.

Według ekspertów BCC proponowana ustawa nie przełoży się na wzrost jakości w diagnostyce laboratoryjnej, a jedynie doprowadzi do zahamowania rozwoju diagnostyki laboratoryjnej w Polsce powiększając problemy, z którymi boryka się system ochrony zdrowia w Polsce. 

Według Business Center Club projekt wprowadza głębokie zmiany w funkcjonowaniu w Polsce diagnostyki laboratoryjnej. 

„Taki akt prawny powinien być wypracowany przez wszystkich interesariuszy systemu i poddany szerokim konsultacjom. Powinien także uwzględniać wypracowane najlepsze praktyki i doświadczenie zarówno na poziomie polskim jak i europejskim” – czytamy w stanowisku Business Centre Club. BCC zaapelował także do ministra zdrowia o przeprowadzenie w tym zakresie stosownych konsultacji społecznych z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia jest największą na rynku bazą elektronicznych wersji książek z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera ponad 100 książek z zakresu prawa ochrony zdrowia, zarządzania oraz rachunkowości w ochronie zdrowia. 

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl