Projektowane rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 27 lipca 2005 roku. W ocenie BCC, ze względu na fakt, iż od czasu wydania poprzedniego rozporządzenia  upłynęło ponad 10 lat, zasadne jest wprowadzenie regulacji uwzględniających nowe wymogi  informacyjne oraz zaistniałe zmiany w przepisach prawnych dotyczących sprawozdawczości. 

- Proponowane regulacje uznajemy za krok w dobrym kierunku. Słusznie wzmacniają one nadzór resortu nad Narodowym Funduszem Zdrowia. Usprawnią bieżące monitorowanie realizacji przez fundusz ustawowych zadań we wszystkich dziedzinach jego działalności.  Zwiększą także wpływ ministra zdrowia na zawartość merytoryczną sprawozdawczości z działalności NFZ. Jest to zmiana korzystna, która pozbawia prezesa NFZ możliwości samodzielnego decydowania o zawartości merytorycznej rocznego sprawozdania z działalności Funduszu – komentuje Zenon Wasilewski, ekspert Business Centre Club.

Czytaj: Ministerstwo Zdrowia chce jasno określić zakres informacji w rocznym sprawozdaniu NFZ>>>

Proponowane rozwiązania, według eksperta, znacznie ułatwią ministrowi zdrowia, zgodnie z art. 187 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przedstawienie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej rocznego sprawozdania z działalności NFZ z uwzględnieniem trudności w realizacji przez Fundusz  ustawowych zadań.

- Ważne, że projekt nie nakłada na NFZ nowych obowiązków sprawozdawczych i nie zmienia zakresu wymaganych informacji składanych funduszowi przez  świadczeniodawców – dodaje Zenon Wasilewski. 

Korzystne, według BCC, są także propozycje dotyczące doprecyzowania zakresu informacji, jakie powinno zawierać sprawozdanie, w szczególności odnoszące się do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ, z uwzględnieniem przyjętego sposobu zawierania umów i ich rozliczania.

Zgodnie z proponowanymi przepisami dostępność do świadczeń będzie obrazowana na podstawie list oczekujących z podziałem na ich liczbę, średni czas oczekiwania oraz geograficzne położenie, co stanowi istotną zawartość informacji przekazywanych wojewodom oraz marszałkom województw.

- Za korzystne uznajemy wprowadzenie zapisu, iż sprawozdanie zawierać będzie ocenę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ, a także opis skarg, zażaleń i kontroli zarówno NFZ jak i świadczeniodawców – uważa Wasilewski. 

Rozważenia wymaga natomiast, według eksperta BCC, uwzględnienie w sprawozdaniach informacji dotyczącej bieżącej gospodarki finansowej Funduszu, zważywszy na fakt, iż zakres merytoryczny sprawozdania powiększy się o roczne informacje z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projektowane przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Pierwsze, uwzględniające wprowadzone rozporządzeniem zmiany: sprawozdanie okresowe z działalności NFZ oraz zbiorcze informacje przekazywane przez Fundusz wojewodom i marszałkom województw, zostaną sporządzone już za I kwartał 2016 roku.

 
Ogólne Warunki Umów o udzielanie świadczeń - zmiany od 1 stycznia 2016 roku - SZKOLENIE
  • rzetelna i aktualna wiedza