-  Zwracam uwagę, że zaopatrzenie ludności w leki stanowi jeden z elementów składających się na całość świadczeń zdrowotnych realizowanych w celu poprawy zdrowia i nie ogranicza się jedynie do leków refundowanych. Istotnym czynnikiem w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów jest również dostępność do produktu leczniczego wydawanego na podstawie recepty, niepodlegającego refundacji, a także leku wydawanego bez recepty z zapewnieniem możliwości porady farmaceuty, który legitymując się stosownym wykształceniem, uprawniony jest do wydania leku na podstawie informacji pozyskanych od pacjenta w trakcie udzielania usługi farmaceutycznej – uważa prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Prezes NRA podkreśla, że lek nie jest zwykłym towarem, a jego sprzedaż nie stanowi zwykłej transakcji handlowej. Prowadzenie apteki wymaga spełnienia szczególnych warunków, w tym lokalowych, gwarantujących odpowiednią jakość i bezpieczeństwo wydawanego produktu. Obowiązujące prawo zobowiązuje również przedsiębiorcę do zatrudnienia wykwalifikowanego personelu.

Także rozkład godzin pracy apteki ogólnodostępnej nie jest dowolnie ustalany przez podmiot ją prowadzący. Zgodnie z 94 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne musi on być dostosowany do potrzeb pacjentów i gwarantować powinien dostępność do świadczeń realizowanych w aptece również w nocy oraz w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy.

„Apteka, jako placówka ochrony zdrowia publicznego, nie może być nastawiona na maksymalizację zysku, ponieważ cele jej działalności są korygowane przez ustawowe zadanie w postaci zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń w celu ratowania ich życia i zdrowia” – podkreśla komunikat Izby.

Czytaj: Konieczne jest profesjonalne zarządzanie apteką>>>

Izba zwraca uwagę, że taka formuła działania tej placówki wyklucza możliwość jednakowego jej traktowania z pozostałymi placówkami handlu detalicznego, wyklucza również możliwość jednakowego traktowaniu znajdującego się tam towaru z towarem zawartymi w innych placówkach oraz wyklucza możliwość równego traktowania przychodu osiąganego w tych placówkach z przychodem osiąganym przez inne podmioty.

- W związku z. powyższym wnoszę o wyłączenie z zakresu obowiązywania ustawy, przychodu osiąganego przez apteki z tytułu sprzedaży leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, które mogą być sprzedawane wyłącznie w aptece – postuluje prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.