Przedmiotem konferencji będzie w szczególności refleksja nad funkcjonowaniem instytucji biegłego, w kontekście trybu jego ustanawiania, weryfikacji kandydata na biegłego, wpisu i skreślenia z listy biegłych oraz przedstawienie rozwiązań zmierzających do poprawy jakości pracy biegłych, zarówno w zakresie poziomu wydawanych opinii jak i czasu ich opracowywania. Więcej>>>