Projekt przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Przedstawiając jego założenia w połowie maja 2016, minister Konstanty Radziwiłł przekonywał, że po kilku latach obowiązywania ustawy, która zmuszała podmioty publiczne, zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego, do przekształcania szpitali w spółki w sytuacji, gdy miały kłopoty finansowe, widać, że regulacja ta się nie sprawdziła. Poinformował, także, że na koniec 2015 roku zadłużenie szpitali wyniosło prawie 14 mld zł.

- Nie ma żadnego powodu, żeby rozwiązanie, jakim jest spółka szpitalna, pozwalało rzeczywiście bezpieczniej z punktu widzenia finansowego prowadzić to przedsięwzięcie – podkreślił wówczas Radziwiłł.

Głównym założeniem projektu jest odejście od konieczności przekształcania szpitali w spółki kapitałowe w przypadku wystąpienia straty, a jeśli szpital jest już prowadzony w formie spółki - zakazanie zbywania jego akcji i udziałów podmiotom prywatnym, aby nie stawały się one właścicielem większościowym. Jak wskazuje MZ, współwłaścicielami pakietu większościowego będą mogły być na przykład dwa podmioty publiczne.

Czytaj: Komercjalizacja to tylko etap na drodze do restrukturyzacji>>>

Zgodnie z nowelą spółki prowadzące szpitale mają mieć charakter misyjny. Planowane jest wprowadzenie rozwiązania niewypłacania dywidendy, jeżeli spółka ma charakter publiczny. Dopuszczona ma być także możliwość tworzenia nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ).

Projekt zakłada także wzmocnienie narzędzi nadzoru przez właścicieli pomiotów leczniczych, przede wszystkim przez samorządy. Przewidziano także możliwość przekazywania obowiązków i uprawnień podmiotu tworzącego SPZOZ. Dzięki temu organ tworzący będzie mógł się zrzec swego właścicielstwa i przekazać je innemu organowi tworzącemu (na przykład powiat będzie mógł przekazać szpital marszałkowi województwa).

W noweli zapisano także dopuszczenie różnych tytułów prawnych, na podstawie których SPZOZ samodzielnie gospodaruje posiadanym mieniem. Obecnie samorządy mogą tylko przekazać nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie; ta zmiana pozwoli SPZOZ-om stać się właścicielami takich nieruchomości.
Wydłużony ma być okres na pokrycie straty netto przez podmiot tworzący z 3 na 9 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Planowane jest także umożliwienie finansowania świadczeń zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie samorządy mogą wspierać inwestycje szpitala i kupować aparaturę medyczną, a także finansować świadczenia w ramach programów profilaktyki zdrowotnej.

Resort chce także zrezygnować z obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

Ministerstwo planuje także zmiany terminologiczne: określenie "przedsiębiorstwo" ma być zastąpione przez "zakład leczniczy", a "ujemny wynik finansowy" przez "stratę netto".

W projekcie znalazły się też zapisy regulujące zasady współpracy podmiotów leczniczych z policją w ramach poszukiwania osób zaginionych. Szpitale będą miały obowiązek przekazywania policji informacji, o tym, że w szpitalu znajdują się osoby nieletnie, z których przedstawicielem ustawowym nie można nawiązać kontaktu, oraz pacjenci, których tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na podstawie dokumentów.

Obecnie w ramach prowadzonych poszukiwań osoby zaginionej, policjanci działają na podstawie zarządzenia KGP z 2012 roku, w myśl którego sprawdzają szpitale i pogotowia ratunkowe w rejonie miejsca zaginięcia lub miejsca pobytu takiej osoby. Polega to na nawiązaniu kontaktu przez policjanta prowadzącego poszukiwania z personelem placówek zdrowotnych. W przypadku, gdy osoby zaginionej nie udaje się odnaleźć na terenie podległym lokalnej jednostce policji prowadzącej poszukiwania, powiadamiane są ościenne komendy i komisariaty lub - jeśli zaistnieje taka potrzeba - wszystkie jednostki policji na terenie kraju.

Obecnie w przypadku hospitalizowania osoby NN szpitale powiadamiają o tym fakcie najbliższą jednostkę policji. Jeżeli placówce zdrowotnej znane są dane personalne osoby przyjętej do szpitala, placówka nie ma takiego obowiązku.(pap)
Dowiedz się więcej z książki
Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Współczesne wyzwania, procedury i narzędzia
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł